Föräldrar

Föräldraförening

AIK Ungdomsfotboll strävar efter en god och nära föräldrakontakt. Föräldrarna är viktiga för att vi tillsammans ska kunna utveckla verksamheten för alla killar och tjejer (ca 1 500) som spelar fotboll i AIK. Du som förälder är alltid välkommen att höra av er till någon av de ansvariga för respektive område och framföra åsikter, synpunkter, förslag, utvecklingsidéer m m.

Föräldrarna är en viktig resurs i allt ungdomsarbete. AIK Ungdomsfotboll vill tillvarata denna resurs under ordnade former. Under 2017 kommer vi lägga extra fokus på att bygga broar mellan föräldrar, ledare och föreningen. Vi behöver förbättra kommunikationen och förstå varandra bättre.

I varje åldersgrupp, pojkar respektive flickor, ska det finnas en föräldraförening. Denna utses/framröstas i samband med föräldraföreningarnas årsmöte i samband med stormötet i november/december.

Föräldraföreningar bildas i Knatteskolan för pojkar och för flickor vid 7 års ålder för respektive träningsgrupp. Det ska finnas en föräldraförening för varje träningsgrupp/åldersgrupp P/F 7-19 år. Föräldraföreningens styrelse ska som minst bestå av en ordförande, en kassör och en AIK Stilförälder. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor varför en sådan ska utses också.

Föräldraföreningarnas ordförande och kassör kommer under säsongen att erbjudas utbildning i ekonomi för att få kunskap om hur redovisningar till AIK sker och vilka regler som gäller samt utbildning om hur man kan/bör hantera sina roller i en föräldraföreningsstyrelse (gäller även AIK Stil-föräldern)

Förälder till spelare som slutar under pågående säsong ska ställa sin plats i föräldraföreningen till förfogande.

Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan med inriktning på ekonomin. Gruppens verksamhetsplan undertecknas av tränare/ledare samt ordförande i föräldraföreningen och skickas därefter (via mail i wordformat) till samordnande tränare och chefstränare för godkännande. Därefter ska alla föräldrar i laget få den tillhanda och samtliga i och runt laget efterleva den. Mall för verksamhetsplan finns på www.laget.se/aik (under flik dokument – mallar).

För­äl­dra­för­e­ning­ens upp­gift är:

  1. att stöd­ja spe­la­re och le­da­re i la­gen inom ål­ders­gruppen så att verk­sam­he­ten kan be­dri­vas en­ligt fast­ställd plan;
  2. att med­ver­ka till att en god för­äl­draan­da ex­is­te­rar i ål­ders­gruppen, t.ex att man hjälps åt att lö­sa pro­blem som upp­kom­mer i ål­dersgruppen på ett po­si­tivt sätt;
  3. att med­ver­ka till att för­äl­drar­na i sin roll som åskå­da­re vid trä­ning­ar och mat­cher upp­för sig på ett för AIK he­dran­de vis. Det­ta in­ne­bär t ex att man över­lå­ter ”co­ach­ing” av det eg­na la­get åt trä­na­ren och rätts­kip­ning­en åt do­ma­ren;
  4. att på­ver­ka för­äl­drar­na i ål­ders­gruppen att so­li­da­riskt enga­ge­ra sig så att för­äl­dra­för­e­ning­en blir en funge­ran­de en­het där al­la har ål­ders­gruppens bäs­ta i åtan­ke;
  5. att ver­ka för att al­la spelare i ål­ders­gruppen är med­lem­mar i AIK, vil­ket är ett krav från AIK från och med 6 års ålder samt att verka för att alla i åldersgruppen erlägger sin aktivitetsavgift, vilket också är ett krav från AIK:s sida;
  6. att or­ga­ni­se­ra och le­da ak­ti­vi­te­ter som ska ge eko­no­miskt bi­drag till verk­sam­he­ten. Des­sa ak­ti­vi­te­ter kan ske på eget initiativ i gruppen eller vara in­i­ti­e­ra­de av ungdomskommittén. Aktiviteterna skall dessutom vara avstämda med AIK Fotboll AB:s marknadsavdelning.

Föräldraföreningars uppgift är också bl.a. att aktivt arbeta för att planerade aktiviteter utanför planen vid turneringar, träningsläger, årsavslutningar m.m. fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Som stöd för arbetet i föräldraföreningarna finns Arbetsordning för föräldraföreningar och Denna arbetsordning reglerar hur samspelet mellan föräldraföreningarna och AIK ska fungera. Arbetsordningen finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se.

Föräldraföreningarna ska genomföra årsmöten i samband med stormöte enligt riktlinjer i Normalstadgar för föräldraföreningar som går att finna på www.laget.se/aik.

Om ett lag inte får fram en föräldraförening får det laget endast delta i ordinarie seriespel och träning. Inga läger eller cuper kommer att godkännas som aktiviteter.

Föräldraråd
Föräldrarådets uppgift är att vara med och påverka klubben i positiv anda utifrån ett föräldraperspektiv samt vara en länk mellan AIK Ungdomsfotboll och alla föräldrar. Medverkande i rådet bör ha barn i olika delar av verksamheten, alltså vad gäller ålder, kön och nivå. Under året ska 2-3 möten genomföras.

Kommunikationsvägar
AIK behöver förenkla och bli tydligare på hur man som förälder ska gå tillväga om man inte är nöjd med något. Vid behov, ta kontakt med föräldraföreningens ordförande. Denne ska kanalisera och värdera om detta är en generell åsikt från hela föräldragruppen eller om det är en individ som inte är nöjd med verksamheten. Föräldraföreningens ordförande ska vara länken mellan föräldragrupp och ledare. Föräldraföreningens ordförande ska lyssna och värdera lämpligt tillvägagångssätt för att hitta bästa lösning. En resurs i detta sammanhang är åldersgruppens/träningsgruppens AIK Stilsförälder.

Vid allvarliga händelser bör chefstränaren kontaktas, men vid mer vardagliga problem bör föräldraföreningens ordförande söka upp ansvarig tränare eller åldersgruppens samordnande tränare för att hitta en gemensam lösning. Föräldraföreningens ordförande/kassör ska därför inte vara tränare eller anhörig till tränarna.

Kontakt
Ansvarig för föräldraföreningar: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aik.se.

Läkaren har ordet

Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar som finns i riskzonen för hjärtproblem. AIK Ungdom rekommenderar samtliga föräldrar till spelare från 10 års ålder att fylla i enkäten. Under året erbjuds föräldrar till nya spelare samma möjlighet. Enkäten går att finna på denna länk.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2017