Föräldrar

Föräldrarna är en viktig resurs i allt ungdomsarbete. AIK Ungdomsfotboll vill tillvarata denna resurs under ordnade former. Vi behöver fortsätta bygga broar mellan föräldrar, ledare och föreningen för att förbättra kommunikationen och förstå varandra bättre. 
I varje träningsgrupp, pojkar respektive flickor, ska det finnas en föräldraförening. Denna utses/framröstas i samband med föräldraföreningarnas årsmöte vid stor­mötet i början av december. Undantaget är att P12–17 ungdomskademi kommer att administreras centralt
 från AIK FF:s kansli. I dessa lag kommer det inte finnas någon föräldraförening däremot en fortsatt nära sam­verkan med föräldragruppen. Under verksamhetsåret utvärderas detta för att eventuell implementering i övriga delar av verksamheten. 


Föräldraföreningar bildas i Knatteskolan för pojkar och för flickor vid 7­års ålder för respektive träningsgrupp. Det ska finnas en föräldraförening för varje tränings­ grupp P/F7–19 år, med ovanstående undantag. Föräld­raföreningens styrelse ska som minst bestå av en ord­förande, en kassör och en AIK Stilförälder. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor varför en sådan också ska utses. 
Föräldraföreningens styrelse kommer under säsongen att erbjudas utbildning om hur man ska hantera sina roller. 
Förälder till spelare som slutar under pågående säsong ska ställa sin plats i föräldraföreningen till förfogande. 


Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan 
med inriktning på ekonomin. Gruppens verksamhets­plan undertecknas av tränare/ledare samt ordförande i föräldraföreningen och skickas därefter till samordnande tränare och chefstränare för godkännande. Därefter ska alla föräldrar i laget få den tillhanda och samtliga i och runt laget följa den.

Föräldraföreningens uppgift är:

  1. att stödja spelare och ledare i lagen inom tränings­gruppen så att verksamheten kan bedrivas enligt fastställd plan:

b. att medverka till att en god föräldraanda existerar 
i träningsgruppen, t.ex att man hjälps åt att lösa problem som uppkommer i träningsgruppen på ett positivt sätt;

  1. att medverka till att föräldrarna i sin roll som åskå­dare vid träningar och matcher följer AIK Stilen och uppför sig på ett för AIK hedrande vis. Detta innebär t ex att man överlåter ”coaching” av det egna laget åt tränaren och rättskipningen åt domaren;

d. att påverka föräldrarna i träningsgruppen att solidariskt engagera sig så att föräldragruppen blir en fungerande enhet där alla har spelarnas och verksamhetens bästa i åtanke;

*att verka för att alla spelare i träningsgruppen är medlemmar i AIK, vilket är ett krav från AIK från och med 6 års ålder samt att verka för att alla i tränings­gruppen erlägger sin deltagaravgift, vilket också är ett krav från AIK:s sida; 


*att organisera och leda aktiviteter som ska ge ekono­miskt bidrag till verksamheten. Dessa aktiviteter kan ske på eget initiativ i gruppen eller vara initierade av ledningsgruppen. Aktiviteterna skall dessutom vara avstämda med marknadsansvarig i AIK FF.. 


Föräldraföreningars uppgift är också bl.a. att aktivt arbeta för att planerade aktiviteter utanför planen vid turneringar, träningsläger, årsavslutningar m.m. funge­rar på ett tillfredsställande sätt.

Som stöd för arbetet i föräldraföreningarna finns Arbetsordning för föräldraföreningar. Denna arbetsordning reglerar hur samspelet mellan föräldraföreningarna och AIK ska fungera.

Arbetsordningen finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.laget.se/aik och www.aikungdomsfotboll.se (Coach Hippo). Föräldraföreningarna ska genomföra årsmöten i samband med stormöte enligt riktlinjer i Normalstadgar för föräldraföreningar som går att finna på www.laget.se/aik och www.aikungdomsfotboll.se (Coach Hippo).

Om ett lag inte får fram en föräldraförening får det laget endast delta i ordinarie seriespel och träning. Inga läger eller cuper kommer att godkännas som aktiviteter.

Kommunikationsvägar
Vid behov, ta kontakt med föräldraföreningens ordförande. Denne ska kanalisera och värdera om detta är en generell åsikt från hela föräldragruppen eller om det är en individ som inte är nöjd med verksamheten. Föräldraföreningens ordförande ska vara länken mellan föräldragrupp och ledare. Föräldraföreningens ordförande ska lyssna och värdera lämpligt tillvägagångssätt för att hitta bästa lösning. En resurs i detta sammanhang är träningsgruppens AIK Stilförälder.

Vid allvarliga händelser ska värdegrundsansvarig eller chefstränaren kontaktas och en incidentrapport skickas till värdegrundsansvarig. Vid mer vardagliga problem bör föräldraföreningens ordförande söka upp ansvarig tränare eller träningsgruppens samordnande tränare för att hitta en gemensam lösning. Föräldraföreningens ordförande eller ledamöter ska inte vara tränare eller anhörig till tränarna.

Kontakt
Ansvarig för föräldraföreningar: Roger Wikström, roger.wikstrom@aikfotboll.se 

Läkaren har ordet

Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar som finns i riskzonen för hjärtproblem. AIK Ungdom rekommenderar samtliga föräldrar till spelare från 10 års ålder att fylla i enkäten. Under året erbjuds föräldrar till nya spelare samma möjlighet. Enkäten går att finna på denna länk.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019

Sök på AIK Fotboll