Utbildning

Utbildning


Syfte
Syftet med den interna och externa utbildningen är att utveckla verksamheten genom utbildningar som riktas såväl interntsom externt och då för att på bästa sätt främja deltagande, personlig utveckling och prestation hos våra unga spelare ochledare, samt även föräldrar och samarbetsklubbar.
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt. Utbildningsansvarig ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad utbildningsplan.

Målgrupp
Samtliga tränare/ledare inom AIK Ungdomsfotboll, dvs. tränare i Knatteskolan, i barn- och ungdomsverksamheten samt i ungdomsakademin och övriga funktioner så som lagledare, kassörer, AIK-Stil-föräldrar och föräldraföreningsordförande. Även spelare erbjuds tränar- och domarutbildning.

Fortbildning för tränare och ledare
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser arrangerade av bl.a. följande utbildningsanordnare:
AIK internutbildning
StFF/SvFF/SISU-utbildningar
SISU
Annan utbildningsanordnare

Interna utbildningar
Ny i AIK
Utbildningen Ny i AIK riktar sig till samtliga nya tränare/ledare och föräldrarepresentanter i AIK. Utbildningen består av: Information om bl.a. AIK verksamhetsidé, AIK Stilen, mål och organisation samt ledares roll, uppgifter och ansvar.
Utbildningen hålls i början av året. Individuell introduktion av nya ledare genomförs löpande under året.

Mentorsgrupp
Ansvarig: Mark O’Sullivan
AIK kommer under året utse ett antal tränare som kommer ingå i en mentorsgrupp. Syftet är att utveckla tränarnasledarskap och pedagogik.

Temautbildningar, seminarier och föreläsningar
Utbildningarna syftar till att tillgodose de behov AIK har ifråga om att utveckla tränings- och tävlingsverksamhet i de olika verksamhetsområdena.
Fotboll, träning och match (tekniskt/taktisk)
Fysisk träning
Till våra temautbildningar, seminarier och föreläsningar bjuds, i vissa fall, samarbetsklubbars och andra externa klubbars tränare/ledare in för att stärka föreningssamarbetet.

Övriga utbildningar
Utbildning för lagledare, syftar till att stärka rollen som lagledare och tydliggöra rollprofilen.

Ledarresa, syftar till att tränare/ledare, till självkostnadspris, inspireras genom att genomföra studiebesök nationellt och internationellt. Genomförs efter möjlighet.

Utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningarna
Intern AIK-utbildning för föräldraföreningarnas ordförande och kassörer anordnas enligt följande:
Utbildningskväll om ekonomi samt Stockholms fotbollförbunds utbildning för ordförande och kassörer iföräldraföreningarna.
Nya föräldrarepresentanter deltar i Ny i AIK.

Externa utbildningar
Utbildning inom StFF, SvFF, SISU eller annan utbildningssamordnare genomförs såväl internt som externt. AIK-tränare anmäler önskemål om utbildning till utbildningsansvarig och formell ansökan om utbildning görs efter de prioriteringar chef barn- och ungdomsverksamhet/akademichef pojk/akademichef flick gör i samråd med utvecklingschef, sportchef och utbildningsansvarig.

Barn i behov av särskilt stöd
För att tränare och ledare i AIK på bästa sätt ska kunna bemöta de barn som för stunden har behov av extra stöd och trygghet i sin verksamhet, genomför AIK interna och/eller externa utbildningar.

Annan utbildningsanordnare
Om tränare och ledare önskar att gå en kurs i en annan utbildningsanordnares regi ska särskild ansökan göras tillutbildningsansvarig.
Därefter värderar och prioriterar utbildningsansvarig, utvecklingschef och sportchef huruvida utbildningen är relevant. Vid godkännande ska även tränaren/ledaren redovisa och utvärdera kursen till utbildningsansvarig efter genomförd utbildning. Utbildningen genomförs enligt utbildningsanordnarens anvisningar.

LEDARUTBILDNING FÖR SPELARE

Ledarutbildning för spelare har som syfte att utveckla spelares ledaregenskaper och ge spelare en större förståelse ochlärdom kring ledarskap och en ledares roll. Ledarutbildningarna Svenska Fotbollförbundets C-Diplom och B-Diplom Ungdom skall finnas tillgängliga för spelare att anmäla sig till. Dessa utbildningar handlar om grunderna inom ledarskap, pedagogik,fysisk utveckling och att leda fotbollsträning. Utbildningen är valfri och erbjuds främst spelare i P14A och äldre spelare.

Övergripande utbildningsansvarig ansvarar för utveckling och utvärdering av utbildning för spelare samt administrationoch information till lagen.

Lagens tränare och ledare ansvarar för information till spelare och föräldrar och praktiska arrangemang vidgenomförandet.

Målgrupp:
Samtliga spelare i åldersgrupperna 14–18 år.

DOMARUTBILDNING

Spelare 14 år och äldre skall informeras och erbjudas att gå domarutbildning i Stockholms Fotbollsförbunds regi.

AIK Stilen
Se eget kapitel.

Tränarutbildning
Samtliga spelare i åldersgrupp 15–18 år får information om möjlighet att genomgå en tränarutbildning C-Ungdom i AIK:s regi alternativt genom StFF

Internrekrytering av barn- och ungdomsledare
Intresserade spelare i åldersgrupp 15 och äldre, med goda ledaregenskaper, ska inbjudas att ta tränarroller i  lag iföreningens verksamhet. AIK tillhandahåller utbildning (se ovan) och tränarkläder.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll