AIK FF-styrelsen: Det här har vi gjort – och det här gör vi

2018.04.13, kl 18:41
Det har nu gått en månad sedan AIK Fotbollsförenings årsmöte, då vi valdes in av en majoritet av de 924 röstberättigade på plats.

Inför årsmötet presenterades fem punkter som vi lovade att fokusera på som styrelse och som vi sedan tillträdet i AIK FF arbetat med att sätta igång arbetet inom, tillsammans med andra frågor av betydelse för verksamheten.

När fotbollssäsongen nu är igång är det viktigt att den får stå i centrum för hela AIK-gemenskapen. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter diskutera frågor som handlar om klubbens utveckling och medlemsdemokratin. Så länge vi för den diskussionen på ett konstruktivt sätt är vi övertygade om att det inte kommer suga energi från det sportsliga. Men lika övertygade är vi om att så fort diskussionen tappar sin konstruktivitet riskerar det som händer på fotbollsplanen att ta skada.

Det har varit en intensiv månad för oss som styrelse i AIK FF. Vårt fokus har under detta initiala skede legat på att kartlägga nuläget i alla delar av verksamheten. Vi har haft styrelsemöten och arbetsmöten och träffat personal och nyckelpersoner i och kring verksamhetens olika delar. Vi har indelat styrelsens arbete i 14 olika områden, där olika individer och konstellationer ingår i varje grupp. En lagom balans mellan uppdelning och överlappning är en av nycklarna till ett effektivt styrelsearbete. Flera av grupperna överlappar och samarbetar på ett naturligt sätt med arbetsgrupperna i AIK Fotboll AB.

Här är arbetsgrupperna, presenterade i bokstavsordning:

AIK-stilen/värdegrundsarbete/CSR
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Marianne Bogle, Jonas Svanberg, Oscar Cröisty

”AIK-stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder “ett riktigt sätt att vara” eller “ett riktigt uppförande”. AIK-stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss.”

AIK Fotbollsförening har varit en pionjär inom idrotten med AIK-stilen. Sedan arbetet inleddes 2003 har AIK Ungdomsfotbolls sportchef Leif Karlsson och hans team jobbat med implementering av detta värdegrundsarbete. Man har också ett antal aktiviteter, exempelvis nattfotboll i Akalla och Husby. Vi vet att AIK Fotboll kan vara en en utmärkt samarbetspartner till näringslivet i deras CSR/hållbarhetsarbete. Det finns också planer på diskutera fotbollens samhällsnytta samt byta erfarenheter med andra stora klubbar i Europa – ett kontaktnät finns redan på plats. Målet är såklart även inom detta område att AIK ska bli ledande i Europa.

Barn/ungdomsfrågor
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Oscar Chröisty, Anders Appell

AIK Ungdomsfotboll engagerar idag 1 500 barn och ungdomar och 400 ledare, i match och träning, men även utbildning, forskning, utveckling, föräldraföreningar och arrangemang. Arbetsgruppens uppgift är att i styrelsen tillsammans med ledningen för AIK Ungdomsfotboll leda arbetet för att bli Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter.

Ekonomi
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Joen Averstad, Oscar Chröisty

Ekonomin i AIK FF är en nödvändig grundbult i arbetet för att bli Nordens ledande fotbollsförening. Vi kommer att arbeta för att bygga vidare på de principer som har gjort att vi står på den stabila grund vi har idag, se över hur ekonomin ytterligare kan stärkas och bidra till förbättrade förutsättningar för verksamheten samt att spetsa till vårt arbete genom att se över, förbättra och förfina vår ekonomistyrning. Gruppen ansvarar också för att tillsammans med AIK Fotboll AB ta fram policy och rutiner för närståendetransaktioner inom AIK Fotboll.

FF/AB-relationen
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Oscar Chröisty, Robert Falck, Joen Averstad, Jonas Svanberg

Relationen mellan styrelserna för AIK FF och AIK Fotboll AB är tydligt reglerad i Riksidrottsförbundets och Svenska Fotbollförbundets stadgar. Fem av åtta ledamöter i den nya AB-styrelsen är också ledamöter i FF. Ett väl fungerande samarbete mellan styrelserna är därför naturligt en fråga med hög prioritet då AIK FF och AIK Fotboll AB i en nära framtid har att gemensamt ta ställning i flera för AIK Fotboll mycket viktiga frågor. FF/AB-arbetsgruppen har som uppdrag att skapa en dokumentation som kommer vara långsiktigt viktigt för AIK Fotboll genom att tydliggöra riktlinjer, beslutsordning och avtal mellan förening och AB.

Föreningsfrågor
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Helena Roxtorp, Eric Ljunggren

Gruppen ska hantera frågor som rör:

  • Styrningen av föreningen och ”ordning & reda”: Årsmötesförberedelser, motioner, hantering av fattade medlemsbeslut, stadgar, arbetsordningar, rutiner, policys, instruktioner, processer etc.

  • Samverkan med andra föreningar och sektioner inom AIK, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet med flera.

Hot/trakasserier/våld
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Marianne Bogle, Eric Ljunggren, Anders Appell, Robert Falck

En av våra viktigaste arbetsgrupper – och den grupp vi vill så snart som möjligt ska ha så lite som möjligt att göra. Det är helt oacceptabelt att människor som lägger ner sin tid, sitt hjärta för att jobba med AIK Fotboll utsätts för hot och trakasserier. Vi kommer i detta arbete sträva efter att alla sektioner inom AIK tar ett krafttag och gemensamt jobbar med detta. Vi kommer att titta noga på de två motioner som bifölls på senaste årsmötet, på befintliga riktlinjer (t ex RF), implementering, verifiering och konsekvenser. Arbetsgruppen kommer också naturligt att arbeta tätt tillsammans med motsvarande arbetsgrupp i AB-styrelsen.

Information/Kommunikation
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Eric Ljunggren, Jonas Svanberg, Marianne Bogle

Mängden kommunikationskanaler multipliceras för varje fem år som går och idag finns AIK Fotboll närvarande i många olika kanaler och format, både digitalt, genom massmedier och i fysiska forum. På 1990-talet var AIK en av de första idrottsklubbarna i världen med en egen webbplats, och det är viktigt för oss inte bara att fortsätta gå i takt med tiden, utan att fortsätta ligga i framkant. Samtidigt måste vi prioritera, med begränsade resurser är det viktigt att identifiera vilka kanaler och format som är viktigast på så sätt att de bygger intresse, engagemang och/eller medlemsnytta för AIK Fotboll. Därför gör vi en översyn över hur AIK Fotboll i sin helhet bör kommunicera i framtiden kring olika sorters frågor, samt hur styrelsen själv bör kommunicera för att kommunikationens — både innehållet, formatet och paketeringen — ska vara så relevant och värdefullt som möjligt för medlemmarna. Den öppenhet som föregick valet – med poddintervjuer, webb-tv-intervjuer och möjlighet för medlemmar att ställa frågor – var då unik, men inte en engångsföreteelse. Arbetsgruppen har som uppgift att se över hur de under mandatperioden följs upp, även efter att styrelsen tillträtt. En viktig fråga för styrelsen är att alla AIK:s medlemmar ska ha tillgång till samma information. Ett flertal fysiska medlemsmöten planeras under året, men ingen medlem ska känna sig exkluderad på grund av att den inte kan närvara, eller för att den inte hör till en särskild gruppering eller falang.

Klubbdirektör/VD
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Eric Ljunggren, Anders Appell, Robert Falck, Marianne Bogle

I april 2017 kommunicerade AIK Fotboll att en process inletts för att rekrytera en klubbdirektör med uppdraget att skapa ett fungerande samarbete mellan AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB, samt ytterligare professionalisera AIK Fotbolls organisation. Denna arbetsgrupp, som kompletteras av Faje Gani från AIK Fotboll AB, har satt sig in i processen som återupptagits med i huvudsak samma inriktning som tidigare.

Marknadsföring/sponsring/sälj
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Eric Ljunggren, Marianne Bogle, Oscar Chröisty, Helena Roxtorp

Genom att förbättra AIK Fotbolls anseende och marknadserbjudande tror vi att det finns en stor outtömd potential att öka marknadsintäkterna, inte bara för damerna och herrarnas A-lag, utan för hela föreningen. AIK Fotbolls styrelser verkar tillsammans för att fler sponsorer ska vilja förknippas med AIK Fotboll, bygga allianser med näringslivet, utnyttja det stora underutnyttjade nätverk av medlemmar i ledande befattningar i näringslivet som både dörröppnare och rådgivare.

Medlemsengagemang
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Helena Roxtorp, Marianne Bogle, Oscar Chröisty

Årsmötet i Solnahallen i mars var en fantastisk språngbräda för något mycket större. Att 924 röstberättigade fanns på plats var historiskt och väckte stor uppmärksamhet runt om i idrotts-Sverige och i media. Vårt mål är att bygga vidare på det. Arbetsgruppen ska:

  • verka för att fler av AIK Fotbolls medlemmar engagerar sig i klubben (på mer än ”tycka till”-nivån).

  • säkerställa en frekvent dialog med våra medlemmar, såväl med fysiska möten som i andra forum.

  • verka för att få fler att gå på årsmötet.

  • verka för att få fler att delta i andra av föreningen arrangerade möten/aktiviteter/arbetsgrupper.

Personal/organisation/HR
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Jonas Svanberg, Eric Ljunggren, Marianne Bogle, Helena Roxtorp

Vi har under den första månaden träffat de flesta nyckelpersonerna inom föreningen. Organisation som driver den dagliga verksamheten fungerar på ett bra sätt. Vi i styrelsen kommer främst fungera som bollplank i de frågor där organisationen känner att de behöver extra kompetens.

Sportfrågor
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Patrick Englund, Joen Averstad.

Patrick Englund sitter i AIK FF och AIK Fotboll AB:s styrelser sedan drygt ett år och är väl insatt i fotbollsfrågor, framförallt i AIK Fotboll AB men även i FF. Joen Averstad, även han med en bakgrund som spelare i A-laget, har sedan årsmötet börjat sätta sig in i för styrelsearbetet aktuella frågor.

Arbetsgruppens mål:

• Att öka samförståndet mellan FF och AIK Fotboll AB inom den sportsliga delen.

• Att se till att ungdomsverksamheten är tydlig och följer och utvecklar tjejer och killar i enighet med de utsatta riktlinjerna.

• Att den uttalade verksamhetsplanen från U till A fortsätter fungera för Dam & Herr.

• Att se över Lennart Johanssons Academy Trophy i sin helhet i samråd med AIK Fotboll AB.

• Att stötta/supporta ledande personer inom föreningen för att AIK Fotboll ska fortsätta sin utvecklingen som klubb för alla aktiva från de yngsta till A-Lagen.

Strategiformulering/implementering

Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Oscar Chröisty, Joen Averstad.

Arbete med strategi och implementering av densamma är viktigt för den långsiktiga framgången för AIK FF. Här finns redan en bra grund att stå på, till exempel genom det ambitiösa arbete som genomförts i att ta fram nuvarande verksamhetsplan. Det är viktigt att arbetet institutionaliseras och att det inte blir beroende av enskilda ledamöter i styrelsen eller ledningen. Vi planerar därför att under året att fokusera på några utvalda områden för att se över och förbättra det kontinuerliga strategiarbetet.

Under året kommer arbetsgruppen att fokusera sitt arbete på att

  • Sätta en tydlig och icke personberoende grundläggande struktur för styrelsen och ledningen i föreningen att arbeta efter.

  • Skapa förbättrade förutsättningar för att realisera den satta strategin för ungdomsverksamheten.

  • Vidareutveckla AIK FF:s strategiska arbete kring ”ett AIK Fotboll”.

Träningsfaciliteter/arenor/egna alternativet
Medlemmar i AIK FF:s arbetsgrupp: Anders Appell, Eric Ljunggren, Patrick Englund, Robert Falck.

Arbetet med att utvärdera alternativ för “det egna alternativet” och framtida träningsfaciliteter är något som pågått en längre tid och vi är aktiva i frågan. Våra mål är bland annat att identifiera och tydliggöra de alternativ som finns både i förhållande till hemmaplan och träningsfaciliteter. Samtidigt vill vi försäkra oss om att AIK Fotboll kräver sin rätt enligt de överenskommelser som finns och att AIK Fotboll följer de beslut som fattats av AIK:s medlemmar. Då frågan i högsta grad berör spelare på samtliga nivåer i AIK har arbetsgruppen ett mycket nära samarbete med AIK Fotboll AB.

Som vi skrev i anslutning till vårt presenterade fempunktsprogram vill vi presentera en färdplan för ett starkare AIK Fotboll inom tre månader efter vår tillsättning. Nu har det gått en månad, vilket innebär att färdplanen kommer presenteras senast den 9 juni.

Den närmaste tiden kommer vi att samla in feedback från medarbetare, medlemmar och andra AIK-supportrar som vi kan använda i det fortsatta arbetet med vår färdplan. Vi arbetar med att ta fram en tydlig och modern kommunikationsstruktur med syfte att involvera medlemmarna i arbetet med att vitalisera medlemsdemokratin, men också att ta in era åsikter och idéer inom alla olika verksamhetsområden. Fram tills att en sådan struktur finns på plats vill vi gärna ha era synpunkter på mail. Vi kommer inte att kunna svara på allt, men varje mail kommer att bli läst. Ni når oss på styrelsen@aikfotboll.se.

Styrelsen för AIK FF
Eric Ljunggren, ordförande
Helena Roxtorp, vice ordförande
Jonas Svanberg, sekreterare
Oscar Chröisty, kassör
Anders Appell, ledamot
Joen Averstad, ledamot
Marianne Bogle, ledamot
Patrick Englund, ledamot
Robert Falck, ledamot

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018