2018.02.13, kl 14:31

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma klockan 18:00, onsdagen den 14 mars 2018 på O’Learys i Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, 169 79 Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17:30. Datumet skiljer sig från tidigare kommunicerat datum. Kallelsens innehåll är det som gäller och inte något tidigare angivet datum.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 mars 2018,

dels               anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16:00 onsdagen den 7 mars 2018 under adress: Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna, eller via e-post arsstamma2018@aikfotboll.se eller per telefon 08-735 96 50.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 mars 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet eller ombuden. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Full-makten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer eller på Bolagets hemsida, www.aikfotboll.se.

I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 41 583 744 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst.

Hela kallelsen och fullmakt ligger som pdf-filer längre ner på denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018