Uppdatering från valberedningen

2019.01.09, kl 12:32
Nu har vi passerat tröskeln till 2019 och den period som typiskt sett är mest hektisk och kritisk för en valberedning. Med anledning av detta vill vi med dessa rader önska alla AIK:are ett fantastiskt kommande år och presentera utfallet av den enkät vars resultat legat till grund för vinterns arbete.

I oktober distribuerades en enkät till er medlemmar via e-post vars resultat vi använt och använder som vägledning i vårat arbete. Innan vi presenterar resultatet vill vi rikta ett stort tack till samtliga 1 626 personer som tagit sig tiden att besvara enkäten. Med det gjort följer en kort sammanfattning av de lärdomar vi tagit med oss från svaren samt en längre redogörelse av svaren per fråga.

Sammanfattning i punktform

  • Utveckling av den idrottsliga verksamheten, såväl barn- och ungdomsfotboll som elitfotboll är AIK Fotbolls enskilt viktigaste fråga, enligt besvarande medlemmar. Även arenafrågan är högt prioriterad.
  • En majoritet av besvarande medlemmar anser representation och mångfald viktigt i AIK FF:s styrelse.
  • För ökat medlemsengagemang behöver den föreningsdemokratiska processen i AIK FF bli mer tillgänglig.
  • Merparten av besvarande medlemmar anser att AIK FF ska ha makt och kontroll över AIK Fotboll AB.
  • En majoritet av besvarande medlemmar önskar speglad styrelse i AIK FF och AIK Fotboll AB.
  • Valberedningens förslag till styrelse ska presenteras separat på internet inför föreningens årsmöte.

Fråga 1: Vilken/vilka ser du som AIK FF:s viktigaste framtidsfrågor på 5-15 års sikt? Flera svarsalternativ är möjliga.

fråga1

Kommentar
Utveckling av hur vi bedriver vår fotbollsverksamhet är den viktigast frågan för medlemmarna, men arenafrågan faller inte långt efter i signifikans. Att utveckling av den idrottsliga verksamheten står högst upp på medlemmarnas agenda är inte förvånande, eftersom det är AIK Fotbolls kärnverksamhet. En egen analys är dock att utveckling av samhällsengagemang och försäljning av kommersiella rättigheter är nödvändiga för att möjliggöra ytterligare utveckling av hur vi bedriver vår idrottsliga verksamhet.

Fråga 2: Hur viktigt är mångfald (utifrån exempelvis ålder, bakgrund, kön osv.) i AIK FF:s styrelse enligt dig?

fråga2

Kommentar
Ett viktat genomsnitt, om 1 innebär oviktigt och 5 innebär mycket viktigt, är som kan ses ovan 3,39. Frågan om representation och mångfald är alltså viktig för medlemmarna. Vi har arbetat och kommer vidare att arbeta aktivt utifrån denna vetskap.

Fråga 3: Vad skulle krävas för att du skulle öka din delaktighet i den föreningsdemokratiska processen i AIK FF?

Denna fråga besvarades endast i fritext.

De tre vanligaste svaren:

  • ”Mer tid”
  • ”Mer insyn”
  • ”Bristande förtroende för sittande förtroendevalda”

Kommentar
Det är i fritextsvaren tydligt att delaktighet i den föreningsdemokratiska processen inte är högt prioriterad bland en stor andel av de svarande. En övergripande inställning tycks vara att man sätter sig in i de föreningsdemokratiska frågorna vid behov, innebärande när det finns en brännande fråga eller vid bristande förtroendet för någon eller några förtroendevalda. Det är naturligt att engagemanget i den föreningsdemokratiska processen hamnar efter andra åtaganden i arbets- och privatliv. Därför ser vi det som viktigt att göra den föreningsdemokratiska processen lättare tillgänglig.

Fråga 4: Som medlem i AIK FF, hur tycker du att föreningen ska förhålla sig till AIK Fotboll AB i egenskap av innehavare av röstmajoritet men minoritetsägare sett till kapital?

Denna fråga besvarades endast i fritext.

En stor majoritet av de inkomna svaren anger att svarspersonen inte förstår frågan. Detta visar dels att frågan kunnat formuleras bättre från vårt håll och dels att det finns viss okunskap rörande den konstruktion i vilken vi medlemmar valt att bedriva verksamheten i AIK Fotboll.

Kort kan det förklaras med att AIK FF valt att bedriva delar av sin verksamhet, enkelt sagt elitverksamheten, i ett aktiebolag – AIK Fotboll AB. I AIK Fotboll AB är föreningen fortsatt majoritetsägare och innehar en majoritet av rösterna. Föreningen har dock endast stått för en liten del av det kapital som tillförts AIK Fotboll AB från dess aktieägare genom åren, resterande kapital kommer från övriga aktieägare. AIK FF är alltså majoritetsägare i AIK Fotboll AB sett till antal röster men har inte lagt in majoriteten av bolagets kapital varför frågan är hur AIK FF bör agera i bolaget och gentemot minoritetsägare.

Bland de svarande som förstått frågan kan två relativt jämnstora och huvudsakliga linjer skönjas.

En linje som argumenterar utifrån medlemsstyre, Riksidrottsförbundets stadgars bestämmelser om Demokrati och delaktighet och den så kallade 51 %-regeln. Enligt denna linje ska AIK Fotboll AB styras utifrån medlemmarnas vilja varför någon större hänsyn till minoritetsägares vilja inte bör tas i de fall denna strider mot medlemmarnas.

Den andra linjen utgår även den från att medlemmarnas vilja ska följas men är mer vänligt inställd till våra minoritetsägare. Denna kan sammanfattas med att röster trumfar kapital, varför makten över AIK Fotboll AB ska ligga hos medlemmarna, men att denna makt ska utövas med respekt och om så är nödvändigt dialog med minoritetsägare.

fråga 5

Kommentar
En majoritet av de svarande önskar en speglad styrelse i AIK FF och AIK Fotboll AB. Valberedningen har tagit detta till sig och bland annat fört dialog med AIK Fotboll AB:s nomineringskommitté med förhoppning om en speglad styrelse.

Till frågan fanns även möjlighet att lämna kommentar i fritext. Bland dessa svar är många öppna med att de inte vet skillnaden mellan AIK FF och AIK Fotboll AB. En viss sammanblandning mellan AIK FF och AIK Huvudförening kan också ses.

Fråga 6: Hur vill du att Valberedningen ska presentera föreslagna kandidater till styrelse inför årsmöten?

fråga 6

Kommentar
Svaren är tydliga och valberedningen planerar en separat presentation på webben.

Med detta vill vi tacka för er tid, återigen tacka för era svar och avsluta med den glada nyheten att Caroline Szyber åter arbetar aktivt i valberedningen. Hon tog en timeout i höstas, men är nu tillbaka då förundersökningen mot henne nyligen lagts ned. Övriga ledamöter i valberedningen är mycket glada att åter få tillgång till Carolines kompetens, nätverk och arbetskapacitet.

På återhörande och återseende,
Victor Capel, sammankallande
Niklas Strömstedt
Caroline Szyber
Axel Granath, adjungerad

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019