AIK Fotboll AB fastställer nya finansiella mål

2023.03.31, kl 08:01
2012 införde AIK Fotboll AB finansiella mål. Målen har sedan dess varit vägledande för styrningen av bolagets verksamhet och bidragit till att minska den ekonomiska risken. I mars 2022 presenterade AIK Fotbollsförening, som innehar röstmajoriteten i bolaget, en vision med elva delmål för verksamhetens utveckling. De nya finansiella målen som fastställts är baserade på den ekonomiska utveckling som krävs för att uppnå målen i visionen, den ekonomiska utvecklingen inom svensk klubbfotboll samt en fortsatt styrning mot minskad ekonomisk risk i verksamheten.

– Vi kan konstatera att de finansiella målen har varit väsentliga för styrningen av AIK Fotboll alltsedan målen infördes 2012. Målet om eget kapital på lägst 30 Mkr samt krav på god framförhållning i likviditet har varit vägledande för vår finansiella planering och vår ekonomiska styrning av verksamheten, säger finansdirektör Håkan Strandlund.

– Den ekonomiska utvecklingen inom svensk klubbfotboll under de senaste åren, med bland annat ökande transferintäkter och högre intäkter från europaspel, har förändrat förutsättningarna för svensk elitfotboll på klubbnivå. Vi har därför känt ett behov av att komplettera de tidigare målen med tillväxtmål. Syftet med tillväxtmålen är att säkerställa att AIK Fotboll stärker sin position som en toppklubb inom svensk fotboll, blir mer konkurrenskraftig ur ett internationellt perspektiv samt slutligen säkerställer styrning mot den vision som är vägledande för vår verksamhet, avslutar Strandlund.

Målen ska mätas på koncernnivå vilket omfattar AIK Fotboll AB med dotterbolag. Målsättningarna tillämpas från och med verksamhetsåret 2023 och uppfyllnad av de finansiella målen kommer att redovisas i bolagets delårsrapporter. Om inget annat anges i målet ska måltal avläsas kvartalsvis.

AIK Fotboll AB:s finansiella mål är följande:
Intäkter: Intäkterna ska minst uppgå till 250 miljoner kronor över rullande 12 månader.

Tillväxt: AIK Fotboll ska alltid vara en av de tre allsvenska klubbarna som har högst årlig tillväxt per kalenderår. Målet mäts en gång per år.

Eget kapital: Det egna kapitalet ska minst uppgå till 50 miljoner kronor. Målet ska mätas vid varje halvårsskifte.

Skuldsättning: Räntebärande skulder får som högst uppgå till 10% av de totala tillgångarna.

Likviditet: AIK Fotboll ska ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten samt samtliga låneförefall under 12 månader.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll