AIK Fotboll presenterar handlingsplan för polis-, supporter- och evenemangsfrågan

2020.02.12, kl 11:00
Inför säsongen 2019 kommunicerade polismyndigheten sin nya tillämpning av den så kallade åtgärdstrappan. Detta, tillsammans med en mer ansträngd dialog mellan arrangörer, polis och supporterrörelsen, upptog mycket av de svenska elitklubbarnas arbete under året. För AIK Fotbolls del innebar det eskalerade kapacitetsneddragningar under hösten samt en i princip havererad dialog med organiserade supportergrupper. Nu presenterar AIK Fotboll en handlingsplan för att ta itu med frågan.

AIK Fotbolls ledningsgrupp och ordförande Robert Falck träffade de organiserade supportergrupperna kring AIK för att presentera, förankra och diskutera den handlingsplan som arbetats fram sedan avslutningen av säsongen 2019. Det gav supportergrupperna möjlighet att komma med synpunkter kring arbetet med matcharrangemang, tillståndsgivning, åtgärdstrappan och supporterdialog. Arbetet med att återupprätta en fungerande dialog mellan AIK Fotboll och klubbens organiserade supportrar är essentiellt för att få till stånd en förändring den situation vi befinner oss i och som påverkar AIK Fotboll negativt – både ekonomiskt och demokratiskt.

Verkställandet av handlingsplanen

Handlingsplanen som arbetats fram ämnas verkställas med omedelbar verkan. Den övergripande strategin handlar om att konkretisera arbetsordning och tillvägagångssätt på en politisk likväl operativ nivå, med externa partner likväl internt inom klubben.

Tillsättandet av en styrgrupp

En av lärdomarna från säsongen 2019 är att frågorna kring åtgärdstrappan, tillståndsgivning, polisens repressioner gentemot supportermiljön samt den alltmer ansträngda relationen mellan klubben, supportrar och polis isolerades till ett fåtal funktioner inom organisationen. För att bredda kompetensen, öppna upp för vidare infallsvinklar samt öka påverkan till opinionsbildning har en styrgrupp formerats. Styrgruppen består av:
Håkan Strandlund – tf VD
Daniel Norlander – Strategisk SLO
Henrik Koch – Säkerhets- och evenemangschef
Fredrik Söderberg – Kommunikations- och marknadschef
Samtliga medlemmar i styrgruppen är även medlemmar av AIK Fotbolls ledningsgrupp.

Styrgruppen sammanträder veckovis där syftet är att informera kring möten, åtgärder, aktioner och kommunikation. Detta arbetssätt gör det möjligt för oss att agera mer proaktivt och agilt genom att i ett tidigt stadie få en bredare vetskap kring situationen och därmed enklare kunna sortera och prioritera. Den taktiska dagordningen formeras och beslutas i styrgruppen som i tillägg förankrar arbetet till både ledningsgrupp och styrelse. I den strategiska planen ingår även att kontinuerligt kommunicera kring arbetet från styrgruppen.

Samverkan med externa parter

AIK Fotboll är en av Sveriges största föreningar, men vi kommer inte att kunna lösa den här frågan på egen hand. En del av handlingsplanen syftar till att samverka med externa parter.

Samverkan sker på flera olika nivåer med parter som på ena eller andra sättet är relevanta för att få till en förändring av både polisens tillämpningar som en förbättrad supporterdialog. Nedan beskrivs de externa parter AIK Fotboll identifierat som mest centrala för arbetet:

  • Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) – då de frågor som berör polisens nya tillämpning, matchevenemang och supporterdialog inte är unika för AIK Fotboll, men i allra högsta grad unika för Svensk fotboll, är det högst relevant att byta erfarenheter, skapa nätverk och kompetensutveckla inom våra två närmast övergripande organ. Det gör vi genom att kontinuerligt lyfta frågan i de sammanhang vi deltar kring något av SvFF:s och/eller SEF:s forum. Håkan Strandlund ansvarar för de övergripande relationerna med SvFF och SEF.
  • Supportergrupper och Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) – AIK Fotboll har en god erfarenhet av supporterdialog. Tillsammans med organiserade supportrar har klubben vid flertal tillfällen arbetat fram gemensamma mål och strategier för att utveckla AIK Fotboll som helhet. Ambitionen är att förstärka supporterdialogen, både internt inom AIK Fotboll men även i ett bredare perspektiv med SFSU för att kunna tillgodose deras samlade kunskap i frågan. Daniel Norlander ansvarar övergripande för relationen med supportergrupper och SFSU.
  • Övriga Stockholmsklubbar – de klubbar som delar våra erfarenheter, rutiner och även polisdistrikt är Djurgårdens IF och Hammarby IF. Det är centralt för oss tre klubbar att samarbeta då effekten av arbetet blir så mycket högre. Vi ämnar samarbeta inom områden som juridik, tillståndshantering och kommunikation. Daniel Norlander ansvarar övergripande för relationen med Djurgårdens IF och Hammarby IF i dessa frågor.
  • Polisen – AIK Fotboll vill på inget sätt avskärma sig från polisen. Tvärtom är det klubbens önskemål och ambition att återupprätta den dialog vi tidigare haft för att tillsammans genomföra trygga och säkra arrangemang. AIK Fotboll vill ta ansvar för både publik och matchgenomföranden och behöver rätt verktyg och stöttning av polisen för att kunna göra så. Därför är en samverkan med polisen essentiell för att kunna lösa frågan både på lång och på kort sikt. Henrik Koch ansvarar för den övergripande relationen med polisen.
  • Enable Sverige – om en av lärdomarna var att vi under 2019 isolerade frågan till ett fåtal funktioner var konsekvensen att kompetensen inom AIK Fotboll är för låg för att kunna når bäst resultat i arbetet. Kompetensutveckling är därför en viktig fråga för oss och Enable Sverige är den part klubben identifierat som mest lämpad för sammanhanget. En workshop med Enable Sverige och AIK Fotbolls ledningsgrupp samt delar av AIK FF:s styrelse har genomförts (se fritt avsnitt från FollowUs AIK här) och ambitionen är att ha flera sådana i olika konstellationer. Fredrik Söderberg ansvarar övergripande för relationen med Enable Sverige.

Politisk påverkan

För att få effekt av arbetet krävs att klubben påverkar på olika nivåer i näringskedjan. Lika viktigt som det är att få en fungerande samverkan med externa parter, lika väsentligt är det för oss att påverka det politiska landskapet för att skapa opinion och påtryckning till berörda myndigheter. AIK FF:s styrelse har i uppdrag att utse en representant vars uppdrag är att arbeta med politisk opinion och påverkan med stöd av styrgruppen och externa parter med erfarenhet på området. Denne representant rapporterar löpande om arbetet till styrgruppen som inkluderar resultatet av detta arbete till handlingsplanen som helhet. Tillsvidare representeras funktionen av AIK FF och AIK Fotboll AB:s styrelseordförande Robert Falck.

Strategisk SLO

I syfte att skapa en mer fruktsam dialog mellan klubben och supportermiljön runt AIK har AIK Fotboll tillsatt tjänsten Strategisk SLO. Tjänstens huvudsakliga uppdrag är att:

  • Tillsammans med de organiserade supportergrupperingarna arbeta fram en övergripande och långsiktig plan för supporterdialog.
  • Proaktivt arbeta med fasta principer, samordnade möten och fungera som en kulturell kompass mellan klubbens olika avdelningar och funktioner samt supportermiljön.
  • Kartlägga supportermiljön i stort och ansvara för en ökad kompetensgrad av supportermiljön över tid samt tidigt förbereda klubben på förändringar i strukturer, uttryck och kulturer.
  • Arbetsleda AIK Fotbolls operativa SLO:er vars uppdrag tydligt är kopplat till service och matchdagsgenomföranden.

Strategisk SLO är en del av AIK Fotbolls ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Tjänsten är tillsatt internt och innehas av Daniel Norlander.

Juridisk påverkan

AIK Fotboll har fastställt en princip att alltid överklaga kapacitetsneddragningar för klubbens matcharrangemang i nedåtstigande led. En stillastående, men sedan tidigare neddragen, kapacitet kommer att överklagas. Kapacitetsförändringar uppåt, d.v.s. utökande av kapacitet från föregående match, kommer inte att överklagas som princip. Däremot kan enskilda händelser innebära att AIK Fotboll ändå väljer att överklaga en sådan kapacitetsförändring.

AIK Fotboll samarbetar med en juridikbyrå i ärendet. Målsättningen är att hitta ett arbetssätt med överklaganden som ger bäst effekt till högst kostnadseffektivitet. En plan är att samverka med Djurgårdens IF och Hammarby IF för att strömlinjeforma processerna, givet att detta förväntas ge bäst effekt.

AIK Fotboll överklagade beslutet om kapacitetsneddragning till matchen mot GIF Sundsvall den 2 november 2019. Det ärendet är fortfarande aktivt och status kommer att kommuniceras separat.

Kommunikation

AIK Fotboll mottog under 2019 kritik från både supportergrupperingar som enskilda supportrar kring en alltför passiv kommunikation i arbetet med frågan om villkorstrappan. Med hänsyn till det vill klubben nu istället arbeta efter en vedertagen kommunikationsstrategi. Den innebär kortfattat att AIK Fotboll, genom sin hemsida, sociala mediekanaler samt klubb-TV ’FollowUs AIK’, kommer att rapportera från styrgruppens, eller andra funktioners, arbete mer frekvent än tidigare. Syftet är att ge medlemmar och supportrar en större inblick i arbetet löpande. Kommunikationen från klubbens officiella kanaler kommer att vara informativ och faktabaserad.

Ytterligare kritik som presenterades var att klubben, eller företrädare för klubben, inte bedrev opinion i samma utsträckning som andra klubbar eller i den mängd och på det sätt som många supportrar önskade. Därför ligger det i handlingsplanen och kommunikationsstrategin att medlemmar från styrgruppen kommer att styrka den officiella kommunikationen med debatter, tankar och mer utförliga beskrivningar av arbetet och uppkomna situationer. Sådan kommunikation är också förankrad i styrgruppen vilket ger den en legitimitet och skribenten skriver i sådana fall i egenskap av representant från AIK Fotboll.

Vidare vill AIK Fotboll hitta ett kommunikativt samarbete med våra organiserade supportergrupperingar. Dels för att klubben och supportergrupperingar kan stärka varandras kommunikationer genom att sprida budskapet i respektive organisations kanaler, men också för att arbeta kommunikativt från olika horisonter med olika perspektiv på frågan. På så sätt ger AIK som helhet påtryckningar från olika håll vilket skapar större möjlighet till resultat.

Slutord

Ambitionen från AIK Fotboll är att förändra förutsättningarna för klubben att bedriva trygga och säkra evenemang samt möjliggöra för AIK:are att se AIK spela fotboll med den levande supporterkultur som är en stor del av klubbens identitet. Ur detta perspektiv är handlingsplanen för att skapa ett mer proaktivt arbetssätt i frågorna som rör åtgärdstrappan, tillståndsgivning, matcharrangemang och supportermiljö av högsta prioritet. Det är den också för att bibehålla den goda relation till klubbens organiserade som icke-organiserade supportrar. AIK Fotboll är en medlemsklubb som drivs framåt genom föreningsdemokratin. Utan förtroende från våra medlemmar och vår publik kan vi inte arbeta framåt.

AIK Fotboll behöver också en god relation och dialog till de myndigheter som ser till att klubben får möjlighet till att genomföra matcharrangemang av den digniteten vi har kapaciteten till att göra. Den dialogen och samverkan har funnits och måste återkomma för att inte hota vår klubb i grunden.

AIK Fotboll kan inte acceptera den nedmontering av våra matcharrangemang som nu pågår. Tillika behöver AIK Fotboll fasta principer i dialogen och relationen till klubbens supportergrupper. Det är handlingsplanens syfte och arbetets målsättning.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll