AIK Fotbolls visionsarbete

2021.03.27, kl 10:00
Under 2020 togs stora steg i arbetet med att skapa ”Ett AIK Fotboll” – det vill säga en gemensam organisation för både fotbollsföreningen som den bolagiserade verksamheten. I år går klubben in i nästa fas då ett omfattande visionsarbete påbörjas. Nedan följer en redogörelse av detta arbete.

Den nyvalda styrelsen för AIK FF har haft sitt första ordinarie styrelsemöte och det visionsarbete Klubbdirektör Björn Wesström under årsmötet redogjorde för som ett av årets fokusområden fick en central punkt på mötesagendan. En blick i backspegeln visar att AIK Fotboll under lång tid arbetat organisatoriskt uppdelat mellan bolagiserad- respektive föreningsverksamhet. En motion om speglade styrelser för föreningen och aktiebolaget inför årsmötet 2019 lade grunden till devisen ”Ett AIK Fotboll” och under 2020 genomfördes en omorganisation av sportkontoret med en gemensam ledningsgrupp och avdelningar som inte tar hänsyn till medarbetarnas anställningstillhörighet utan istället utgår från verksamhet och arbetsuppgifter. I tillägg genomfördes för första gången sedan bolagiseringen av AIK Fotboll ett gemensamt verksamhetsplanerings- och budgetarbete.

Uttalade visioner för AIK Fotboll är i sig ingenting nytt, men även dessa har definierats olika för fotbollsföreningen respektive aktiebolaget. Uppdraget att formera en strategisk inriktning för klubben ligger hos styrelsen och med en enad och, i princip, speglad styrelse för de båda verksamheterna finns alla förutsättningar till att istället skapa en övergripande vision att fungera som både grund och mål för klubbens samlade verksamhet på både kort och lång sikt.

Styrelsen har gett Klubbdirektör/VD, tillsammans med berörda tjänstemän, uppdraget att ta fram underlag för en sådan vision, långsiktiga målsättningar och en strategisk plan att ta oss dit. Visionen kommer att beröra all sportslig verksamhet (både elit och ungdom), men även områden som publikrekrytering, värdegrund, samhällsengagemang, sponsorförsäljning och kommunikation. Arbetet kommer att ske med stöd av styrelsen där ledamöterna engageras inom arbetet för de områden vars kompetens de själva besitter. Planen är att ett första utkast ska vara färdigställt innan midsommar och fungera som beslutsunderlag till en styrelsekonferens vars enda agenda är just visionsarbetet.

Väl efter styrelsekonferensen kommer justeringar i arbetet att göras med ambitionen att därefter informera medlemmar och aktieägare om planen i mer detalj, exempelvis vid det extrainsatta medlemsmötet den 30 augusti. Under hösten beräknas visionsarbetet vara redo att beslutas om, parallellt med verksamhetsplanering och budget inför 2022.

Text: Styrelsen och ledningen i AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Branschexklusiva partners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll