Delrapportering övergripande organisatorisk utredning

2020.11.11, kl 11:59
Styrelsen har tillsammans med bolagets ledning under de senaste månaderna arbetat med den motion som bifölls vid det senaste årsmötet och som handlar om en övergripande organisatorisk utredning.

Motionen är omfattande och styrelsen har därför valt att arbeta parallellt med olika delar av motionen istället för att hantera den som en helhet. Detta av praktiska skäl för att kunna komma igång med arbetet mot bakgrund av att såväl styrelse som AIK Fotbolls medarbetare varit tvungna att hantera andra frågor under den pågående pandemin.

Styrelsen har också avvaktat med att anlita en extern resurs för att arbeta med utredningen, då det inte funnits ekonomiskt utrymme för det under året.

Enkätundersökningar har genomförts för att belysa hur olika delar av AIK ser på klubben, möjligheterna till inflytande och hur man uppfattar att styrningen fungerar. Bland annat har tidigare, och nuvarande, styrelseledamöter och Verkställande direktörer tillfrågats om hur man har upplevt arbetet i styrelsen och vad som fungerat bra, respektive dåligt.

En enkät har också nyligen skickats ut till alla medlemmar i AIK Fotboll kring hur man ser på bland annat årsmöten och kommunikation/information. Andra undersökningar planeras också för partners/sponsorer samt till medarbetare.

Arbete och dialog med minoritetsaktieägare i AIK Fotboll AB har också skett för att få deras syn på verksamheten och för att undersöka vilka handlingsmöjligheter det kan finnas framöver, med tanke på den något komplicerade ägarstrukturen.

Arbete pågår också med att sammanställa de beslut som genom åren fattats av medlemmar på årsmöten i AIK FF för att säkerställa att de kan följas upp.

Klubbens ledning arbetar även, sedan innan sommaren, med en ny organisation som tydligare ska underlätta arbetet med att få till ett AIK Fotboll där resurser och synergier tas tillvara mellan aktiebolag och förening.

Vår bedömning är att vi till kommande årsmöte kommer att klara av att genomföra stora delar av motionen, men att det kommer återstå betydande delar som måste genomföras under nästa år.

Text: Styrelsen

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll