Information från AIK Fotboll om framtiden för skolverksamhet med fotbollsprofil på Skytteholmskolan

2020.12.18, kl 14:00
Under de senaste veckorna har Solna Stads beslut om förändringar på Skytteholmskolan skapat både engagemang och frågor, inte minst från elever och föräldrar. Nedan redogör AIK Fotboll för nuläge och framtid gällande verksamheten.

Bakgrund

Sedan 2018 har AIK Fotboll och Solna Stad ett avtalat samarbete gällande skolverksamhet med fotbollsprofil på Skytteholmskolan. AIK Fotbolls uppdrag har, inom ramen för samarbetet, varit att bemanna med så kallade fotbollsmentorer med uppgift att följa eleven, eller spelaren, i såväl skolundervisning som fotbollsträning samt bistå vid läxläsning efter skolverksamheten. AIK Fotboll har även bedrivit verksamhet med inriktning på olika idrotter (under namnet Idrott för alla) för mellanstadiets elever. Denna verksamhet stoppades dock under hösten 2020 i samband med en ökad smittspridning av Covid-19, men ingår likväl i planen för en fortsatt verksamhet.

Utgångspunkten för samarbetet kring skolverksamhet med fotbollsprofil har varit att knyta samman skola och fritidsverksamhet med AIK Fotboll samt bidra till en ökad idrottsutveckling för den enskilda eleven med högre skolresultat, ökad trygghet och bättre välmående till följd.

Beslut om avveckling av Skytteholmskolan

Den 25 november 2020 gavs ett för AIK Fotboll oväntat besked att Solna Stad avsåg att avveckla verksamheten för årskurs 4-9 på Skytteholmskolan. De elever som valt skolundervisning med fotbollsprofil ska istället beredas plats på Tallbackaskolan.

Det formella beslutet togs i samband med barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 december 2020. Efter detta har AIK Fotbolls Klubbdirektör Björn Wesström tillsammans med Barn- och Ungdomsansvarig Dennis Hörtin sökt dialog med Solna Stad för att få en samlad bild kring förutsättningarna att fortsatt bedriva skolverksamhet med fotbollsprofil i Solna. AIK Fotboll och Solna Stad har därefter träffats vid två tillfällen varav senast torsdagen den 17 december 2020.

Vid mötet diskuterades i grova drag hur skolverksamhet med fotbollsprofil skulle kunna hanteras inom ramen för Tallbackaskolans ordinarie verksamhet utifrån timplan och faciliteter för både undervisning och fotbollsträning. AIK Fotbolls bild efter dessa två möten är att det finns goda förutsättningar att bedriva skolverksamhet med fotbollsprofil på Tallbackaskolan, även om upplägget behöver justeras i relation till hur verksamheten bedrevs på Skytteholmskolan.

Vad händer nu?

AIK Fotboll avser fullfölja gällande avtal och fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med den avsikt som fanns när skolverksamhet med fotbollsprofil startades upp.

AIK Fotboll och Solna Stad kommer att sammanträda på nytt under januari 2021. Till detta möte kommer det också finnas en större klarhet i hur elevunderlaget kan komma att se ut för Solna Stads samlade skolverksamhet det kommande läsåret. Då kan också ett beslut fattas om antagning till årskurs 7 HT21 samt detaljplaner sättas för skolverksamhet med fotbollsprofils genomförande i Tallbackaskolans regi.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll