Information från FF-styrelsen

2019.02.08, kl 17:32
Det har snart gått ett år sedan AIK Fotbollsförenings årsmöte 2018 och tre månader sedan herrlaget tog ett efterlängtat SM-guld. Det är därmed en bra tid att berätta mer om hur vi arbetat, framförallt med fokus på delar som berör de punkter för ett starkare AIK Fotboll, som vi tog oss an att arbeta med som en ny styrelse förra året.
  • Påbörja arbetet med att få AIK Fotboll att nå sin fulla kommersiella potential
  • Verka för att skapa samhörighet
  • Tillsätta en ledning och se över styrning
  • Vitalisera föreningsdemokratin
  • Prioritera långsiktiga sportsliga frågor

I tillägg har vi haft ett antal motioner att arbeta med och implementera. Vi har under året som gått försökt att hela tiden låta fotbollen stå i centrum, att arbeta tillsammans med ledningen med de långsiktiga utvecklingsfrågorna och samtidigt skapa en så god samhörighet inom AIK-gemenskapen som möjligt. Sammantaget kan vi konstatera att AIK Fotboll står klart starkare nu än för ett år sedan, på plan, på läktarna och på kontoret. Samtidigt finns det fortsatt många områden att utveckla vidare, detta för att nå den fulla potential som AIK Fotboll har. Nedan beskrivs ett urval av viktiga arbetsområden och vad som skett.

Ett gemensamt AIK Fotboll
Vi har under hösten startat ett arbete med långsiktiga ambitioner för hela AIK Fotboll. Strategin, som kallas ”Topp 100” och implementeras i detta nu, kommer att presenteras i sin helhet under våren 2019.

Då representanter för AIK FF utgör en majoritet av styrelseledamöterna i AIK Fotboll AB och samarbetet mellan de två styrelserna i stort sett fungerat tillfredsställande under året, har vi istället för att lägga resurser på en extra bolagsstämma för att spegla styrelserna i AIK FF och AIK Fotboll AB valt att fokusera på att försöka utnyttja samtliga valda styrelseledamöters kompetens för att föra AIK Fotboll framåt tillsammans. Vår förhoppning är att vi också därigenom gett sporten lugn och ro under 2018, samt att vi ger valberedning och nomineringskommitté möjlighet att genomföra sitt viktiga arbete. På så vis ges AIK Fotbolls medlemmar och aktieägare möjlighet att informera sig och utöva sina rättigheter som medlemmar och aktieägare.

Ledningsfrågor
Jens T Andersson har sedan en tid tillbaka tillträtt som klubbdirektör med ansvar för både föreningen och aktiebolaget. Det har varit mycket positivt på flera olika plan, framförallt för att få ihop verksamheterna under ett AIK Fotboll. Under de senaste månaderna efter herrarnas SM-guld har styrelserna, tillsammans med ledningen, framförallt diskuterat AIK Fotbolls inriktning för kommande år inklusive verksamhetsplan och budget för 2019. Fokus är att fortsätta den sportsliga utvecklingen av verksamheten, men även med stort fokus på att tydligt vidareutveckla det kommersiella för att driva upp intäkterna. I detta har Jens T Andersson ett starkt mandat att tillvarata styrkan i både föreningen och aktiebolaget inklusive det starka varumärke som AIK står för.

Personal/rutiner/personoberoende
Vi som styrelse har under året haft en intern målsättning att göra styrelsearbetet så personoberoende som möjligt. Det för att hjälpa framtida styrelseledamöter att snabbt komma in i arbetet. Under året som gått har vi samlat alla viktiga styrdokument på ett ställe, det handlar om allt från ägardirektiv, stadgar till arbetsinstruktioner.

Styrelsen har, tillsammans med ledningen, gjort en kartläggning av AIK Fotbolls policyer och identifierat vilka som behöver uppdateras samt vilka som saknas. Vid årsskiftet anställde AIK Fotboll en HR-resurs som bland annat kommer att ta det här arbetet vidare, inklusive att uppdatera vår arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy.

Andra nyheter på personalsidan är att AIK FF inom ramen för avdelningen forskning och utveckling har anställt James Vaughan på heltid. James kommer att slutföra sin doktorsavhandling inriktad på miljön för barn- och ungdomsidrott, men nu som heltidsanställd av AIK FF. James har utfört ett värdefullt arbete de senaste två åren genom att i sin roll, tillsammans med övriga tränare inom ungdomsfotbollen fortsätta ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att skapa en sund idrottsmiljö och att bygga ett ännu starkare AIK Ungdomsfotboll samt fostra ännu fler och ännu bättre spelare från våra egna led. Liksom Mark O’Sullivan, forskare även han med ett ansvar som samordnande tränare för flick/pojk 8–12 år, utför James Vaughan sitt arbete till största del i den vardagliga driften, det vill säga på planen med våra barn och ungdomar.

Varför har vi i AIK Fotboll två anställda forskare? Svaret är enkelt, även här vill vi ta till vara på den samlade erfarenheten som finns hos våra tränare i klubben och samla den på ett ställe, för att över tid göra verksamheten personoberoende. Vi vill generera vår egen kunskap i vår egen miljö. Det gör vi genom datainsamling från vår egen verksamhet. Vi vill att datainsamlingen utförs med vetenskapliga metoder, det för att kunna säkerställa att resultatet och kvaliteten är den bästa för verksamheten. Utöver redan nämnda fördelar så är det enklare för våra initierade forskare att snabbt se om den utveckling som sker i övriga klubbar skulle vara applicerbar i vår verksamhet, samt hålla klubben uppdaterad på den stora mängd idrottsforskning som görs såväl nationellt som internationellt. Vi ska aldrig kopiera någon annan klubb, däremot kan vi ta inspiration från en omvärldsanalys, där har vi en otrolig fördel med den spetskompetens som finns i klubben genom såväl forskare som erfarna tränare. Det genom att vi snabbare kan urskilja vilka nya metoder och arbetssätt som skulle kunna fungera hos AIK Fotboll.

Ett ytterligare sätt att vidareutveckla AIK FF:s ungdomsverksamhet sker genom ett samarbete med organisationen ”My Fastest Mile” och utvärderingsredskapet SenseMaker, som är ett väl beprövat redskap för att utvärdera och möjliggöra utveckling av komplexa organisationer. Arbetet med att ta fram en lämplig metod för utvärdering görs i samarbete med Stockholmsidrotten, som dessutom hjälper till att finansiera projektet.

AIK i samhället
AIK FF har under lång tid varit ledande när det kommer till att jobba med sin värdegrund, AIK Stilen. Detta arbete är något som vi medlemmar i AIK ska vara stolta över. Med ett bra värdegrundsarbete som är implementerat i föreningen, hos spelare, tränare, föräldrar och personal är mycket vunnet. För de som inte är så väl insatta i det så kan man hitta mer information på hemsidan, se länk.

AIK FF bjuds ofta in till externa parter för att utföra mindre projekt och punktinsatser för att förena, skapa samhörighet för ett tryggare samhälle samt att dela med sig hur man jobbar med värdegrunden. AIK FF har under det här året bland annat startat ett mentorprojekt kopplat till Husby. Vi vill, först i liten skala, bygga upp ett mentorprogram där unga människor från området kan få ta del av aktiviteter och det kontaktnät som AIK Fotboll har. Det här arbetet har även kopplats ihop med AIK Fotboll AB på så sätt att man tagit fram de två globalt hyllade försäsongströjor där intäkterna går till just detta program. Samarbetet gjordes möjligt tack vare huvudsponsorerna Nike, Notar, Stadium, Svea Ekonomi och Volkswagen.

AIK FF har även initierat Gåfotboll för pensionärer och engagerat sig för Gatans Lag, en förening som vänder sig till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk eller kriminalitet. Vi i styrelsen ser många möjligheter i att AIK Fotboll FF och AIK Fotboll AB med gemensamma krafter tar SM-guld även inom detta område. Och att vi även blir ett namn i Europa. Vi har därför under 2018 fördjupat vårt samarbete med FC Barcelona samt inlett ytterligare samarbeten med ett nätverk av europeiska toppklubbar, bland dem Inter, Fenerbahçe SK och SL Benfica. Syftet är bland annat att utbyta erfarenheter, lyfta fram samhällsnyttan, stärka AIK Fotbolls erbjudande till sponsorer och att öka våra marknadsintäkter.

Föreningsdemokrati
AIK FF-styrelsen har under 2018 hanterat och implementerat motionerna från årsmötet 2018, och har skapat ett diarium över medlemsbeslut, se länk.

För att lättare förstå hur ett årsmöte går till har vi lagt ut information om det på hemsidan, där kan man även hitta hur en motion bör skrivas. Detta för att förenkla för medlemmarna och uppmuntra till att mer aktivt delta i fotbollsföreningen, se länk.

AIK FF har även hållit informationsmöten ihop med AIK Fotboll AB i maj och november 2018.

Under våren 2019 kommer styrelsen att tillsätta en fokusgrupp med tjejer/kvinnor med syfte att få fler tjejer/kvinnor att
1) gå på matcher och
2) engagera sig ideellt i AIK Fotboll.

Utöver det här kommer vi under 2019 att undersöka digitala möjligheter som kan öka/underlätta  föreningsdemokratin.

Arena/träningsförutsättningar
AIK FF är en samhällsnyttig förening med en omfattande verksamhet för flick- och pojklagsfotboll. Dock begränsas många barn och ungdomars möjlighet att spela fotboll av bristen på planer. Arbetet för att ge samtliga barn och ungdomar som vill spela fotboll i AIK bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra det har mycket hög prioritet för såväl styrelse som ledning. Arbetet med AIK Fotbolls nya träningsanläggning har varit högt prioriterat under hösten med en mötesfrekvens med våra avtalspartners på cirka ett möte i månaden. Arbetet har även innefattat att kvalitetssäkra förutsättningarna på nuvarande anläggning vid Karlberg. Arbetet sker i positiv anda och vi är väl motiverade att fortsätta arbetet under 2019.

AIK Fotbolls herrlag spelar sedan 2013 sina hemmamatcher på Friends Arena, där vi har ett tioårskontrakt som löper ut år 2022. Var AIK:s herrlag spelar sina hemmamatcher är en fråga som i förlängningen påverkar hela AIK Fotboll. AIK Fotboll har kontinuerliga diskussioner med samtliga berörda parter. Vi har även avsatt 500 000 kr i budget för 2019 för att ha möjlighet att fortsätta utredningen av det egna arenaalternativet.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019