Kallelse till årsstämma

2019.02.12, kl 15:00
Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma klockan 18:00, torsdagen den 14 mars 2019 på O’Learys i Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, 169 79 Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 mars 2019,

dels               anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 8 mars 2019 under adress: Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna, eller via e-post arsstamma2019@aikfotboll.se eller per telefon 08-735 96 50.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 mars 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet eller ombuden. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Full-makten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna eller via beställning per telefonnummer 08-735 96 50 eller på Bolagets hemsida, www.aikfotboll.se.

I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 41 583 744 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hela kallelsen ligger som en pdf-fil längre ner på denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll