Kallelse till årsstämma, 10 mars 2020

2020.02.07, kl 16:20
Styrelsen i AIK Fotboll AB har idag beslutat att kalla till årsstämma i bolaget tisdagen den 10 mars 2020. Närmare detaljer beträffande årsstämman och förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

AIK Fotboll AB håller årsstämma tisdagen den 10 mars 2020 klockan 18:00 på Park Inn Radisson Stockholm Solna, Hotellgatan 11 i Solna. Registreringen börjar klockan 17.30.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 mars 2020, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast kl 16:00 torsdagen den 5 mars 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna, Sverige eller per telefon 08 – 735 96 50 eller e-post arsstamma2020@aikfotboll.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan (dock högst två).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 mars 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner längre ner på denna sida. Fullmaktsformuläret kan också erhållas på bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna eller beställas per telefon 08 – 735 96 50. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 41 583 744 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hela kallelsen, och fullmakten, till årsstämman ligger som pdf-filer längre ner på denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll