Kallelse till årsstämma

2021.02.11, kl 13:09
Aktieägare i AIK Fotboll AB, org. nr 556520-1190, kallas till årsstämma torsdagen den 11 mars 2021.

INFORMATION OM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19
Med anledning av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska
dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 mars 2021,
dels               senast onsdagen den 10 mars anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formulär för poströstning kommer finnas på bolagets webbplats, www.aikfotboll.se, senast 10 dagar före stämman. Ifyllt och undertecknat formulär skickas med post till AIK Fotboll AB, ”AIK Fotbolls årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 10 mars 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 10 mars 2021. Vidare instruktioner finns i formuläret.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt från och med den 11 februari 2021 på bolagets webbplats www.aikfotboll.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Hela kallelsen, och fullmakten, till årsstämman ligger som pdf-filer på denna sida.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll