Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 13 mars 2023

2023.03.13, kl 18:46
Vid årsstämma i AIK Fotboll AB under måndagen den 13 mars 2023 fattades sammanfattningsvis beslut enligt bl.a följande.
  • Resultat- och balansräkningen för bolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2022 fastställdes. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
  • Beslutades godkänna styrelsens ersättningsrapport.
  • Val till styrelse skedde i enlighet med nomineringskommitténs förslag innebärandes att styrelsen skulle bestå av tio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Robert Falck, Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Pär Henriksson, Ulf Nilsson, Karem Yazgan, Stefan Lundin och Anna Magnusson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Robert Falck omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Niklas Strömstedt utsågs till oberoende representant i nomineringskommittén i enlighet med nomineringskommitténs förslag.
  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med styrelsens förslag, att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Nyemission skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Teckningskursen ska vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.
  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening beträffande upplåtelse av sk spelrätt för vilken bolaget ska betala en ersättning uppgående till 5 procent av bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive spelarförsäljningar.
  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening om fördelning av kostnader och intäkter på gemensamma resurser.
Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll