Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 14 mars 2019

2019.03.14, kl 23:48
Följande beslut fattades av årsstämman:
  • Resultat- och balansräkningen för Bolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2018 fastställdes. De till årsstämman förfogande medel som uppgick till 28 707 615 kronor överfördes i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
  • Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer under räkenskapsåret 2018 beviljades ansvarsfrihet.
  • Val till styrelse skedde i enlighet med AIK Fotbollsförenings framlagda förslag, innebärande att antalet styrelseledamöter utökades till nio och antalet styrelsesuppleanter fastställdes till en, att Robert Falck nyvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande, att Marianne Bogle, Helena Roxtorp, Anders Appell, Patrick Englund och Eric Ljunggren omvaldes till styrelseledamöter, att Tomas Franzén, Jonas Svanberg och Joen Averstad nyvaldes till styrelseledamöter samt att Nazanin Vaseghpanah nyvaldes till styrelsesuppleant.
  • Val till revisor skedde i enlighet med Nomineringskommitténs förslag, innebärande att antalet revisorer fastställs till en samt att Ernst & Young Aktiebolag utsågs till Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2023. Ernst & Young Aktiebolag avser att utse Linn Haslum Lindgren till huvudansvarig revisor.
  • Beslutades att styrelsearvode inte skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Valdes Niklas Strömstedt till oberoende representant i Nomineringskommittén.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med av styrelsen framlagt förslag.
  • Styrelsen bemyndigades att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Nyemission skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Skälet för att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, om det bedöms nödvändigt, snabbt skall kunna ta in det kapital som behövs för att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital. Teckningskursen skall vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll