Nomineringskommitténs förslag till styrelse

2019.03.14, kl 15:22
Nomineringskommittén lämnar härmed sina förslag till ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum torsdagen den 14 mars 2019.

Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även större minoritetsägare vidtalats.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att två styrelsesuppleanter ska väljas.

Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.
Nomineringskommittén föreslår vidare att revisorsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval:
Per Bystedt
Ålder: 54 år.
Styrelseordförande sedan 2016.
Yrke: Entreprenör.
Styrelseuppdrag: AIK Fotboll AB (ordförande), Sellhelp AB (”Sellpy”) (ordförande), Versity Music AB (ordförande), Versity Production AB (suppleant) samt Kristina Konferens & Hotell AB (suppleant).
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Beroende i förhållande till minoritetsägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 2 883 914 B-aktier.

Marianne Bogle
Ålder: 52 år.
Styrelseledamot sedan 2018.
Yrke: VD för CSR Sweden.
Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Helena Roxtorp
Ålder: 50 år.
Styrelseledamot sedan 2018.Yrke: Programchef på Teknikföretagen.
Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (vice ordförande), AIK Fotboll AB (ledamot), EdRox Stockholm AB (suppleant).
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholms universitet
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Faisal Gani
Ålder: 38 år.
Styrelseledamot sedan 2016.
Yrke: Europeisk Säljdirektör för Sellbranch.
Styrelseuppdrag: Kungsbrogruppen i Stockholm AB (ledamot), Tantolunden Café och Bar AB (suppleant), Salzberger Produktion AB (suppleant), Odengruppen 2 AB (suppleant), PopUp Works AB (suppleant), FNG Invest AB (ledamot), New Black AB (ledamot), Kungsbron Taverna AB (ledamot), Squeezed Up AB (ledamot), Kungsbron Hotell AB (ledamot), Truetremolo Scandinavian AB (ledamot), TunAfish AB (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Marknadsföring och organisation, Stockholms Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Anders Appell
Ålder: 47 år.
Styrelseledamot sedan 2017.
Yrke: Advokat.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk
Förening (ledamot), Andulf Advokat AB (ledamot och VD), Ymer SC AB ( ledamot), Ymer SC Fund 1 AB (ledamot), W Sweden Invest AB (suppleant), AIK Fotbollsförening (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Patrick Englund
Ålder: 52 år.
Styrelseledamot sedan 2016.
Yrke: Egenföretagare
Styrelseuppdrag: Incanto AB (ledamot), Bläckfisken Restaurang AB (ledamot), Agent Wines P&J AB (ledamot), AIK Fotbollsförening (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Eric Ljunggren
Ålder: 40 år.
Styrelseledamot sedan 2018.
Yrke: Konsult.
Styrelseuppdrag: AIK Fotboll AB (ledamot), AIK Fotbollsförening (ordförande), Nebuchadnezzar AB (suppleant) samt Hugo Stenbecks Stiftelse.
Huvudsaklig utbildning: Medieprogrammet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 1891 B-aktier.

Nyval:
Robert Falck
Ålder: 56 år.
Yrke: VD.
Styrelseuppdrag: Norrenergi Aktiebolag (ledamot), Jakobsbergs Sport AB (ordförande), Robert Falck AB (ledamot) samt AIK Fotbollsförening (ordförande.)
Huvudsaklig utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Tomas Franzén
Ålder: 56 år.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare koncernchef och VD i Bonnier AB (2014-2019), Com Hem AB (2008-2014), Eniro AB (2004-2008), Song Networks AB (2002-2004) och AU-System AB (1995-2002).
Styrelseuppdrag: Bonnier Broadcasting AB (ordförande), Bonnier News Group AB (ordförande), Adlibris Aktiebolag (ordförande) och Sappa Holding AB(ordförande), Axel Johnson Aktiebolag (ledamot), Dustin Group AB (ledamot), Elajo Invest Aktiebolag (ledamot) samt AIK Fotbollsförening (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Joen Averstad
Ålder: 35 år.
Yrke: Managementkonsult.
Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Nyval av styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma:

Jonas Svanberg
Ålder: 39 år.
Yrke: VD Sunlight ab och Sunlight hotell.
Styrelseuppdrag: Kinnegrip Aktiebolag (ordförande), Sunlight AB (VD) samt AIK Fotbollsförening (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Nazanin Vaseghpanah
Ålder: 31.
Yrke: Student.
Styrelseuppdrag: Inga styrelseuppdrag.
Huvudsaklig utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Per Bystedt väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av revisor
Nomineringskommittén föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att Ernst & Young Aktiebolag väljs till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2023. Ernst & Young Aktiebolag avser att utse Linn Haslum till huvudansvarig revisor.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)
Nomineringskommittén föreslår att Patrik Karlsson väljs till oberoende representant i valberedningen.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

• Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare
– AIK Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag som enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare. Nomineringskommitténs bedömning är att en styrelsesammansättning som snarlik styrelsen för föreningen och Bolaget är till gagn både för medlemmar och aktieägare och att dessa två grupper dels till stor del är samma personer samt att de delar samma mål. Förslaget innebär att en övervägande del av ledamöterna är i beroendeställning till huvudägaren AIK Fotbollsförening. I tillägg nomineras en av Bolagets större minoritetsägare, Per Bystedt, som styrelseledamot och styrelsens ordförande i Bolaget vilket ger minoritetsägarna inflytande gentemot huvudägaren. Nomineringskommittén uppmanar samtidigt Bolagets styrelse att sammankalla till extra bolagsstämma alternativt på annat sätt påvisa transparens i de fall beslut ska fattas om frågor och avtal där minoritetsägarna kan anses ha ett särskilt intresse t ex i avtal mellan Bolaget och närstående eller större närståendetransaktioner alternativt sammanlagt större belopp av transaktioner mellan Bolaget och dess närstående.

• Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av valberedningens förslag i samband med kallelse.
– Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att Nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att Valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum torsdagen den 14 mars 2019.

Nomineringskommitté AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande

Bakgrund
AIK Fotboll AB (AFAB) bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsförening (FF) 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100 miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner. Idag har bolaget drygt 4.000 aktieägare som äger ca 90% av aktierna i bolaget. FF äger ca 10% av aktierna och, i enlighet med RF:s regler för idrottsaktiebolag, ca 52% av rösterna genom s k A-aktier.

AIK Fotboll arbetar till vardags och i organisationen till mycket stor del som en enhet, ”Ett AIK Fotboll”. Dock består AIK Fotboll av två skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer, verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i AFAB. AFAB driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar AIK Fotboll Svensk Kod för Bolagsstyrning, ”Koden” (AIK Fotbolls hemsida). I enlighet med denna har AFAB sedan länge en nomineringskommitté (i koden kallad valberedning). Nomineringskommittén har till uppdrag att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. Nomineringskommittén ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Nomineringskommittén består av en person utsedd av FF, en person utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende person.

Situationen i år
I år har nomineringskommittén (NK) i AFAB och valberedningen (VB) i FF haft ett tätt samarbete. Önskemål från FF om en allt väsentligt speglad styrelse har hörsammats av NK. Det har varit naturligt eftersom styrelserna i FF resp. AFAB redan under året enligt uppgift haft ett bra samarbete. NK hade då haft som strategi att föreslå bolagsstämman samma styrelse som VB föreslagit i FF. Eftersom årsstämman i FF avslog VB:s förslag till styrelse har ett nytt och oväntat läge uppstått. Den strategi som VB haft är inte längre genomförbar.

Bolagsordningen i AIK Fotboll AB tillåter upp till tio ordinarie styrelseledamöter och upp till fyra suppleanter. NK använder maximalt enligt bolagsordningen tillgängliga ordinarie platser samt två suppleanter i nomineringen vilket möjliggör att VBs förslag ryms inom ramen för gällande bolagsordning.

NK har bestått av Niklas Strömstedt (representant för AIK Fotbollsförening), Patrik Karlsson (representant oberoende från större ägare) och Gustaf Eriksson (representant för större minoritetsägare). NK har träffats vid 28 tillfällen och har därutöver haft löpande kontakt. Nomineringskommittén har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

NK har i sitt arbete intervjuat såväl ledningen för AIK Fotboll som styrelseledamöter och samtliga vittnar om ett väl fungerande styrelsearbete och ett positivt samarbetsklimat internt. Önskemål om arbetsro och kontinuitet har varit en återkommande feedback. AIK Fotboll har dessutom ett mycket framgångsrikt år bakom sig. Vi ser ingen anledning att inte ge de som arbetat fortsatt förtroende.

Baserat på bolagets resultat och den utvärdering som skett anser NK att sittande ordförande och ledamöter skall få förnyat mandat. Därutöver anser NK att styrelsen ska förstärkas ytterligare med Robert Falck, Tomas Franzén och Joen Averstad som styrelseledamöter samt Jonas Svanberg och Nazanin Vaseghpanah som styrelsesuppleanter. Ambitionen är fortsatt att tillföra ytterligare kvinnliga ledamöter till styrelsen då en jämn könsfördelning eftersträvas. Vi uppmanar dock samtliga aktieägarna (föreningen och minoritetsaktieägarna) att snarast nå en långsiktig och bärkraftig överenskommelse om hur styrningen av AIK Fotboll AB ska fungera framgent.

Noterades att Niklas Strömstedt (representant för FF) reserverat sig mot NK förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll