Nomineringskommitténs förslag till styrelse

2020.02.20, kl 18:25
Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum tisdagen den 10 mars 2020. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även större minoritetsägare vidtalats.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att en styrelsesuppleant ska väljas.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval:
Robert Falck, styrelseordförande
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ordförande Jakobsbergs Sport AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Robert Falck AB.
Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare och VD Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB, ledamot Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB (publ.), ledamot AIK Fotbollsförening, suppleant W Sweden Invest AB.
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Joen Averstad, ledamot
Född: 1984. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Marianne Bogle, ledamot
Född: 1966. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen The Global Village, ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Information,  RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Patrick Englund, ledamot
Född: 1965. I styrelsen sedan 2016.
Yrke: Egen företagare.
Övriga styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Gymnasieutbildning (tvåårig social linje).
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Tomas Franzén, ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB, TietoEVRY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB, ledamot AIK Fotbollsförening.
Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK Fotbollsförening
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0

Eric Ljunggren, ledamot
Född: 1978. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: CMO Norrsken Foundation
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, Nebuchadnezzar AB, och Hugo Stenbecks Stiftelse, ledamot AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Medieprogrammet, diverse ledarskapsutbildningar.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1891.

Nyval:
Nazanin Vaseghpanah, ledamot
Född: 1987. Var suppleant i styrelsen under 2019
Yrke: Socialpedagog.
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Pär Henriksson, ledamot
Född: 1974.
Yrke: Varumärkeschef Saab AB.
Övriga styrelseuppdrag: Jarl Hjalmarson Stiftelsen.
Huvudsaklig utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Ulf Nilsson, ledamot
Född: 1950.
Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB, pensionär.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i Artphoto Foundation Sweden AB.
Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk universitetsutbildning.
Antal aktier i Bolaget: 0.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Nyval av styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att följande person väljs till styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma:

Caroline Goldberg, suppleant
Född: 1984.
Yrke: DTC Strategy Director, Acne Studios.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Övriga styrelseuppdrag: -.
Utbildning: MSc. Ekonomi, Uppsala Universitet.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.

Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Robert Falck väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)
Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till oberoende representant i valberedningen.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

  • Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare – AIK Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag som enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare.
  • Förslaget avviker från koden punkten 4.2 som föreskriver att suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses. Då den av nomineringskommittén föreslagna kandidaten för suppleantposten är suppleant i styrelsen för AIK Fotbollsförening, och ambitionen är att spegla föreningens styrelse, anser nomineringskommittén att det finns skäl för avvikelsen.
  • Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av valberedningens förslag i samband med kallelse.
    – Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att Nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att Valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum tisdagen den 10 mars 2020.

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB, motiverade yttrande
Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande.

Bakgrund
AIK Fotboll AB (AFAB) bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsförening (FF) 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100 miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner. Idag har Bolaget drygt 4 000 aktieägare som äger ca 90% av aktierna i bolaget. FF äger ca 10% av aktierna och, i enlighet med RF:s regler för idrottsaktiebolag, ca 52% av rösterna genom s k A-aktier.

AIK Fotboll arbetar till vardags och i organisationen till mycket stor del som en enhet, ”Ett AIK Fotboll”. Dock består AIK Fotboll av två skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer, verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i AFAB. AFAB driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar AIK Fotboll Svensk Kod för Bolagsstyrning, ”Koden” (AIK Fotbolls hemsida). I enlighet med denna har AFAB sedan länge en nomineringskommitté (i koden kallad valberedning). Nomineringskommittén har till uppdrag att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. Nomineringskommittén består av en person utsedd av FF, en person utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende person.

Processen
I år har nomineringskommittén (NK) i AFAB och valberedningen (VB) i FF haft ett tätt samarbete. Önskemål från FF var en allt väsentligt speglad styrelse och detta har hörsammats av NK. Det har varit naturligt eftersom styrelserna i FF resp. AFAB redan under året enligt uppgift haft ett bra samarbete. NK hade då haft som strategi att föreslå bolagsstämman samma styrelse som VB föreslagit i FF men tillägg om en oberoende kandidat.

NK har bestått av Caroline Szyber (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren). NK har träffats vid ett flertal tillfällen, haft flera telefonavstämningar och har därutöver haft löpande kontakt.

Nomineringskommittén har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

NK har under året besökt två styrelsemöten. Likaså har NK har i sitt arbete gjort en styrelseutvärdering till styrelseledamöter och samtliga vittnar om ett väl fungerande styrelsearbete och ett positivt samarbetsklimat internt. Önskemål om arbetsro och kontinuitet har varit en återkommande feedback. Vi ser ingen anledning att inte ge de som arbetat fortsatt förtroende. Baserat på Bolagets resultat och den utvärdering som skett anser NK att sittande ordförande och ledamöter Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Patrick Englund, Tomas Franzén och Eric Ljunggren skall få förnyat mandat. Därutöver anser NK att styrelsen ska förstärkas ytterligare med Nazanin Vaseghpanah, Pär Henriksson och Ulf Nilsson som styrelseledamöter samt Caroline Goldberg som styrelsesuppleant. Ambitionen är fortsatt att tillföra ytterligare kvinnliga ledamöter till styrelsen då en jämn könsfördelning eftersträvas. Långsiktigt bör könsfördelningen vara jämlik.

Text: Nomineringskommittén
Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll