Styrelsen i AIK Fotbollsförening kallar till extra möte

2021.09.07, kl 17:00
Styrelsen i AIK Fotbollsförening (AIK FF) kallar till extra möte tisdagen den 28 september 2021, kl 18:00, på Friends Arena med efterföljande informationsmöte.

Motioner att behandla på extra mötet

Vid det ordinarie årsmötet i AIK FF den mars 2021 yrkade föreningsstyrelsen på att de motioner som inlämnades till mötet skulle hänskjutas till ett extra medlemsmöte. Bakgrunden till yrkandet var att förbättra möjligheterna till debatt och dialog kring motionerna genom att behandla dessa i den fysiska mötesform som har varit tradition inom AIK Fotboll. Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens yrkande att hänskjuta motionerna. Följande motioner lämnades in till det ordinarie årsmötet och skall nu behandlas på det extra mötet:

  • Motion om kontant betalning
  • Motion angående kuppen av AIK Fotboll
  • Motion om underlaget på AIK Fotbolls representationslag hemmamatcher
  • Motion om uppföljning av egen arena-motioner och utredningar

Mötesform – hybridmöte

Pandemin har sedan det ordinarie årsmötet avtagit vilket möjliggjort att vi återigen kan samlas matchdagar och för möten. Detta gäller under förutsättning att vi iakttar de restriktioner som fortsatt gäller samt att vi stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom.

AIK Fotboll genomförde en enkätundersökning bland mötesdeltagarna i samband med det ordinarie årsmötet om medlemmarnas inställning till digitala möten och hybridmöten, vilket är en kombination av ett fysiskt och ett digitalt möte. Utav enkätsvaren framkom att en övervägande majoritet var positivt inställda till årsmöten i digitalt och i hybrid format.

Styrelsen har därför beslutat att det extra mötet den 28 september skall genomföras i hybridform, dvs de medlemmar som önskar kan närvara fysiskt på Friends Arena men också det finns också möjlighet för medlemmarna att medverka digitalt via länk.

Mötets genomförande

Det fysiska mötet kommer att äga rum på den västra läktaren på Friends Arena, ingång C som öppnar klockan 17.30 mötesdagen för inpassering.

För digital medverkan så kommer en länk att skickas ut till de anmälda deltagarna som får möjlighet att följa mötet via Youtube.

Röstning för både medlemmar som närvarar på plats och för de som följer mötet digitalt kommer att ske via Bank-id i appen Percap. Percap kommer också att användas för att följa dagordningen. De mötesdeltagare som önskar att begära ordet på mötet kommer att göra detta via Percap och kommer då att växlas över till appen Zoom.

Anmälan till mötet

För att kunna genomföra mötet på bästa möjliga sätt måste samtliga medlemmar som önskar delta i mötet, oavsett om deltagandet sker på plats eller digitalt, föranmäla sig senast torsdag den 23 september.

Föranmälan görs via medlemsregistret i Allmänna Idrottsklubben och via denna länk.

Det är viktigt att de medlemmar som önskar deltar i mötet säkerställer att de uppgifter som finns i medlemsregistret är uppdaterade. Detta görs genom att logga in på: Uppdatera kontaktuppgifter i AIK – Allmänna Idrottsklubben – SportAdmin.

För frågor kring anmälan och medlemskapet i Allmänna Idrottsklubben så kontakta oss via mejl: medlem@aik.se

Informationsmöte

Det extra mötet kommer direkt att efterföljas av ett informationsmöte där styrelsen och ledningen för AIK FF informerar om:

  • Arbetet kring hemvist
  • Visionsarbete AIK Fotboll
  • Pågående organisationsutredning

Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till styrelsen och ledning om ovanstående projekt eller om andra frågor som berör AIK Fotbollsförenings medlemmar.

Handlingar

Dagordning för mötet, tekniska instruktioner, inlämnade motioner med styrelsens yttrande samt övriga handlingar till mötet återfinns på AIK Fotbolls hemsida: Motioner inkomna till årsmötet i AIK Fotbollsförening | AIK Fotboll

Övriga frågor kring mötets genomförande

Kontakta AIK Fotboll per mejl: fotboll@aikfotboll.se

Styrelsen i AIK Fotboll hälsar alla medlemmar i AIK hjärtligt välkomna till det extra mötet.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll