Tony Strudwick från Wales fotbollsförbund var på besök

2019.05.07, kl 07:00
Tony Strudwick jobbar för Wales fotbollsförbund och var för några veckor sedan på besök hos AIK Ungdomsfotboll. Tony har tidigare varit tränare för Manchester United under Sir Alex Ferguson.

Vi har fått intervjua Tony och fått ta del av hans tankar om hans besök i AIK.

Varför besökte du AIK?
– Syftet med min resa var att utforska den innovativa strategi som AIK implementerar inom sin ungdomsstruktur. Jag har tidigare haft en dialog med Mark O’Sullivan och var mycket intresserad av hans idéer kring att placera ett högt värde på barns välbefinnande och lärmiljö. Runt dessa samtal var jag oerhört imponerad av AIK:s vision och värden. I synnerhet begreppet ungdomskonkurrens. Detta är ett område som berör mig eftersom jag känner att moderna modeller av spelarutveckling förlorar syn på motivationen hos ungdomar. Detta leder alltid till tidig professionalisering, coach-dominerade program och främjande av ”elit” deltagande i ung ålder. Detta resulterar också i tidig ”drop out”. Det är min åsikt att konkurrensen bör främjas inom ungdomsfotboll, men inte på bekostnad av spelarutveckling och motivation. AIK abonnerar på dessa idéer och jag tror att de leder vägen i Norden.

Du fokuserade på 8-12-åringarna, varför?
– Jag fokuserade på 8-12-åringarna eftersom det är ett kritiskt steg i barnets utveckling. Forskning över ett antal förbund världen över visar på en minskning av deltagandet runt 13-15 år. Det är därför absolut nödvändigt att vi utvecklar en stark motivation i de kritiska stadierna för att främja långsiktig motivation och spelarnas välbefinnande. Dessutom känner jag det ökande fokuset på elitprogram för barn mellan 8-12 år och den fortsatta ”race to the bottom”(yngre och yngre) för elitspelare har negativa konsekvenser för barnens välbefinnande och utveckling.

Du deltog under en av våra extra träningspass, vad är ditt intryck från det passet?
– Jag deltog under ett av träningspassen och var verkligen imponerad av spelarmiljön. Tränare, spelare och föräldrar var alla viktiga intressenter i programmet och ses som en helhet. Kunskapen och förståelsen för AIK-tränare kring spelutveckling (strukturellt och pedagogiskt) var det bästa jag har upplevt i min karriär. Bron mellan teori och praktik var tydligt uppenbart i träningspasset och det var fantastiskt att få vara en del av.

Hur var din övergripande erfarenhet hos oss?
– Det är den bästa lärande erfarenheten jag har haft de senaste åren. AIK:s strategi är mycket tydlig och fokuserar på tre kritiska områden:
• Barnens välbefinnande – (Lärmiljö, inre motivation)
• Följ relevanta riktlinjesdokument: FN:s barnkonvention om barnets rättigheter, svenskt idrottsförbunds dokument om barnsport
• Öka antalet utbildade spelare upp till våra seniorgrupper och U16-19

Sammantaget var personalen allt anpassad till denna strategi och jag var så imponerad av deras kunskaper och förståelse. Dessutom var det bra att dela med sig av erfarenheter och historier kring spelarutveckling

Jag vill mycket tacka Leif Karlsson, Dennis Hörtin, Mark O Sullivan och alla de stora tränarna för en värderad lärandeupplevelse.

Här följer artikeln på engelska.

Why did you visit AIK?
– The purpose of my trip was to explore the innovative strategy that AIK are implementing within their youth structure. I have had some previous dialogue with Mark O’Sullivan and was very interested in his ideas around placing a high value on children’s well being and the learning environment. Around those conversations, I was incredibly impressed with the AIK vision and values. In particular the notion around youth competition. This is an area of concern for me as I feel contemporary models of player development are losing sight of the motivation of young people. This invariably leads to early professionalisation, coach dominated programmes and a fostering of elite participation at a young age. This also results in early drop out. It is my opinion that competition should be promoted in youth sport, but not at the expense of player development and motivation. AIK subscribes to these ideas and I believe they are leading the way in the Nordic region.

You focused on the 8-12 year olds, why?
– I focused on the 8-12 year olds because it is a critical stage in the development of the child. Research across a number of federations World-Wide point to a decline in participation around 13-15 years of age. It is therefore imperative that we develop a strong motivation at the critical stages to foster long term motivation and player well-being. In addition, I feel the increasing focus on elite programmes 8-12 years of age, and the continued search/race to the bottom (younger and younger) for elite players is having negative consequences for the well-being and development of children.

You participated during one of our extra training sessions, what’s your impression from that session?
– I participated in one of the extra training sessions and was really impressed with the player environment. Coaches, players and parents were all key stakeholders in the programme and seen as a whole. The knowledge and understanding of the AIK coaches around player development (structurally and pedagogically) was the best I have experienced in my career. The bridge between theory and practice was clearly evident in the training session and it was fantastic to be part of.

How was your overall experience with us?
-The best learning experience I have had in recent years.

AIK’s strategy is very clear and focusses on 3 critical areas:
• Children’s well-being – (Learning environment, inner motivation)
• Follow relevant guideline documents: The UN Convention on the rights of the Child, Swedish Sports Confederation (RF) documents on child-youth sports
• Increase the amount of educated players up in to our senior teams and U16-19

Collectively the staff were all aligned to this strategy and I was so impressed by their knowledge and understanding. Moreover, it was great to share experiences and stories around player development

I would very much like to thank Leif Karlsson, Dennis Hortin, Mark O Sullivan and all the great coaches for a valued learning experience.

Text: AIK Ungdomsfotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll