Uppdatering från Valberedningen

2020.06.30, kl 12:30
Att det varit en speciell och utmanande vår för AIK Fotboll och dess styrelse behöver knappast sägas. Från Valberedningens sida önskar vi med dessa rader uppdatera er medlemmar på hur vi planerat och planerar vårt arbete under detta år.

Valberedningens uppgift är att sätta sig in i styrelsens arbete, prata med medlemmar och anställda inom AIK Fotboll samt i övrigt analysera det som händer i och kring föreningen för att därigenom skaffa ett gediget underlag för att bedöma styrelsens förmåga att leda AIK FF, bedöma vilken kunskap och erfarenhet styrelsen behöver kompletteras med och om det finns några särskilda sakfrågor som bör sättas i fokus.

2018 valde Valberedningen att genomföra en medlemsenkät varigenom ett antal frågor som medlemmarna ansåg extra viktiga för AIK Fotboll kunde identifieras. Ett av dessa fokusområden rörde träningsfaciliteter och spelplatser för både representations- och ungdomslag (inkl. utredningen av det egna arenaalternativet) vilket var en bidragande anledning till att Valberedningen då valde att föreslå Robert Falck som ny ordförande för AIK FF.

2019 tog Valberedningen med sig insikterna från medlemsenkäten och lade samtidigt ett ökat fokus på dialog med styrelsens ledamöter. Detta för att identifiera vilka behov som behövde uppfyllas för att möjliggöra ett bättre styrelsearbete. Från detta var våra slutsatser att det största behovet var en ökad strategisk kompetens, så väl politiskt som kommersiellt, vilket resulterade i valet att föreslå Caroline Goldberg och Pär Henriksson till styrelsen.

Under våren 2020 har Valberedningens fokus varit att stötta styrelsen i de frågeställningar och utmaningar som coronakrisen fört med sig. Samtidigt har vi sett det som en viktig uppgift att påminna styrelsen om vikten av att behålla ett långsiktigt perspektiv och inte fastna i kortsiktiga frågor. Detta har vi gjort genom en tät dialog med styrelsens ordförande och genom avstämningar med enskilda ledamöter. Vi har även besökt ett styrelsemöte.

Vi har under våren fört vidare dialog med AIK Fotboll AB:s Nomineringskommitté som förutom Valberedningens Raoul Mehta består av Niklas Strömstedt (oberoende) och Klaus Hansen Vikström (minoritetsägarrepresentant) och vi upplever ett fortsatt gott samarbete.

Framåt planerar vi att genomföra en strukturerad styrelseundersökning i syfte att komplettera vår egen bild av styrelsens styrkor och behov med ledamöternas egna sådana. Denna undersökning kommer att läggas till grund för ytterligare arbete under hösten och vintern. Vidare följer vi styrelsens arbete med den organisationsutredning den av årsmötet uppdrogs att genomföra.

Vi välkomnar er att ta kontakt med oss om ni har några förslag eller tankar kring hur vi bör arbeta, om ni vill tipsa om potentiella styrelsekandidater eller bara vill diskutera AIK Fotbolls framtid generellt! Oss når ni enklast genom att kontakta sammankallande på axel.granath4@gmail.com.

Trevlig sommar,
Axel Granath, sammankallande
Caroline Szyber
Cecilia Tengmark
Raoul Mehta

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2021

Sök på AIK Fotboll