Uppdatering från valberedningen

2023.06.07, kl 12:00
Med anledning av vårens turbulens har vi i valberedningen intensifierat vårt arbete för att försäkra oss om att vi har en klar bild av styrelsens överväganden och agerande.

Valberedningen är oberoende från både styrelse och enskilda medlemmar. Vi har fått medlemmarnas förtroende att föreslå styrelseledamöter till nästkommande årsmöte. En del i denna process är att löpande utvärdera styrelsens arbete samt att presentera utvärderingen inför årsmötet. Styrelsens främsta uppgifter är att tillsätta och följa upp VD, att tillsammans med denne sätta mål och strategi för hur målen ska uppnås samt att allokera resurser för att genomföra vald strategi.

Det är tydligt att det begåtts misstag på flera nivåer i organisationen. Misstag som försatt oss i en mycket svår situation. Det kommer att krävas hårt arbete och skarpa åtgärder för att säkerställa att herrarnas representationslag spelar allsvenskt även nästa år, men även för att förebygga att vi hamnar i en situation som denna igen och för att AIK Fotboll ska konkurrera om titlar så ofta som möjligt på längre sikt. Därför har vi i valberedningen sedan tävlingssäsongens början intensifierat vårt arbete och valt att ligga något närmre styrelsen än vad som annars är normalfallet under vårmånaderna. Detta för att uppdatera oss om styrelsens analys av hur vi hamnat i nuvarande situation och plan för att ta oss ur den.

Det ska ställas höga krav på personer som är verksamma inom AIK Fotboll och det är valberedningens roll att möjliggöra för medlemmarna att fatta välinformerade beslut på årsmötet. Valberedningen har de senaste åren fokuserat på långsiktighet, professionalism samt tydlighet i rollfördelningen mellan styrelsen och den operativa verksamheten. Det är fortsatt dessa prioriteringar som genomsyrar vårt arbete.

Vi i valberedningen, som består av medlemmar med olika bakgrunder inom AIK, måste även se tillbaka på vårt eget arbete för att med kritisk blick utvärdera om något, och i så fall vad, kunde ha gjorts annorlunda från vårt håll. Vi välkomnar konstruktiva synpunkter och finns som alltid tillgängliga för dialog, tips och förslag på styrelsekandidater. Det är oerhört viktigt att valberedningens arbete är väl förankrat och att valberedningens prioriteringar inte skiljer sig från medlemmarnas. Ni når oss enklast genom sammankallande på axel.granath4@gmail.com.

Låt oss vända detta tillsammans!

Valberedningen i AIK FF
Cecilia Tengmark, Raoul Mehta, Einar Thodal-Ness och Axel Granath

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll