Uppdatering från valberedningen i AIK FF

2023.12.22, kl 14:29
Med anledning av det turbulenta år vi snart lämnar bakom oss har vi i valberedningen under året jobbat särskilt intensivt med uppföljning och analys, för att fördjupa våra insikter kring var AIK Fotboll står just nu och vilka huvudsakliga utmaningar föreningen, med tillhörande aktiebolag, och styrelsen har framför sig. Detta parallellt med valberedningens löpande arbete, vilket innefattar medlemsdialog, intervjuer och andra kontakter med kandidater samt kontinuerlig uppföljning på styrelsemöten och med styrelsens ledamöter.

Med denna uppdatering vill vi informera AIK FF:s medlemmar om de slutsatser vi dragit utifrån vårt arbete, samt ge vår bild av var AIK Fotboll befinner sig och varför. Här ser vi att det viktigaste framåt är att vi som klubb lär oss av både framgångar och misstag och vidtar nödvändiga åtgärder baserat på dessa lärdomar, så att AIK Fotboll kan växa sig starkare och mer framgångsrikt.

Det finns mycket som görs bra i klubben. Bland det positiva kan från året som gått nämnas att vår akademi fortsätter att vara en av landets ledande, att en omlagd strategi för damer A i år burit frukt, att det tagits avgörande steg i arbetet med en ny hemvist samt att vi såg ett kraftfullt agerande inom styrelsens uppdrag och mandat under våren och sommaren för att säkerställa fortsatt spel i Allsvenskan för herrar A.

Samtidigt ser vi också att felaktiga beslut fattats och att AIK Fotboll står inför utmaningar. AIK Fotboll har över en flerårsperiod tappat i konkurrenskraft gentemot våra konkurrenter. För detta finns ett ansvar på flera nivåer i verksamheten. Hos tjänstemän, styrelse och valberedning. Huvudansvaret för den operativa verksamheten ligger hos vd/klubbdirektör. Som förtroendevalda och högsta beslutande organ efter årsmöten, eller extra medlemsmöten, bär styrelsen samtidigt ett avgörande ansvar.

I denna text utgår vi från perspektivet ett AIK Fotboll och tittar på klubben i helhet, där AIK FF är majoritetsägare i AIK Fotboll AB.

Styrelsens roll
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten gentemot medlemmarna. Detta betyder inte att styrelsen är ansvarig för enskilda beslut i den operativa verksamheten utan att styrelsen är ansvarig för att säkerställa att verksamheten har strategier, ledande personer och processer som skapar bästa möjliga förutsättningar för att enskilda beslut ska bli bra. Därutöver ska styrelsen sätta de ekonomiska ramarna för verksamheten samt bedöma större frågor och beslut utifrån ett strategiskt perspektiv för att säkerställa att de följer den strategi klubben valt för att uppnå de långsiktiga mål som satts upp. Spetskompetens avseende värvningar, partnerskap, evenemang och liknande ska finnas i den operativa verksamheten där enskilda beslut bereds och till stor del fattas.

Som exempel kan ett spelarförvärv tas: Styrelsens primära ansvar är att ha tillsatt vd/klubbdirektör, som i sin tur tillsätter sportchef, ekonomichef med flera, för att hitta rätt spelare och skapa de ekonomiska förutsättningarna för köpet. Därutöver ska styrelsen, om det inte rör sig om ett förvärv inom vd/klubbdirektörs beslutsmandat, godkänna investeringen från ett ekonomiskt perspektiv med beaktande av klubbens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Slutligen ska styrelsen bedöma förvärvet från ett strategiskt perspektiv och utifrån klubbens vision, så att det är i linje med den beslutade strategin om att vara en utvecklande och säljande klubb.

Styrelsen har ingen roll i att bedöma ett enskilt förvärv på rent sportsliga grunder, det vill säga ”är detta en spelare som kommer göra 10 mål” eller ”kommer denna spelare passa in i spelsystemet”. Detta ligger hos de anställda i den operativa verksamheten då det är dessa som har den största kompetensen för detta.

Styrelsens viktigaste roll är att säkerställa att den operativa verksamheten jobbar inom väldefinierade ramar mot tydliga mål och verka för att det finns samsyn i hur klubben ska arbeta för att nå dessa mål. För detta finns det numera ett fastställt visionsdokument, samt en verksamhetsplan som arbetas igenom årligen inför nästkommande år.

Slutsatser
Med utgångspunkt i årets fördjupade analys har valberedningen dragit följande slutsatser:

  •  Styrelsens tillsättning av tidigare vd/klubbdirektör föregicks av en grundlig process och anställningsförfarandet i sig bedrevs korrekt, även om utfallet inte blev bra. Vi anser dock att styrelsen inte borde ha godkänt en lösning där vd/klubbdirektör tillfälligt tog sportchefsrollen. Att vd/klubbdirektör tilläts ha dessa dubbla roller, utan att rätt erfarenhet säkerställts, faller inom styrelsens ansvar. Vi anser även att styrelsen borde ha verkat för en tydligare styrning av vd/klubbdirektör samt uppföljning av beslut som fattats av styrelsen.
  •  Klubben har under lång tid och under olika ledningar/styrelser haft ett för kortsiktigt fokus och fattat beslut ”fönster till fönster”. SM-guldet 2018 var till stora delar en (förvisso fantastisk) effekt av kortsiktiga beslut, men arbetssättet har inte stärkt AIK Fotboll långsiktigt. Styrelsen behöver implementera ett mer långsiktigt och strategiskt arbetssätt inom nödvändiga områden, även om visionsarbetet varit ett viktigt steg i denna riktning. Detta arbete ska ledas av den operativa verksamheten men styrelsen har ett stort ansvar att säkerställa att det finns ett långsiktigt arbetssätt där enskilda beslut bedöms och fattas utifrån den beslutade strategin. Beslut avseende exempelvis spelartransfers ska alltid bedömas från ett strategiskt perspektiv.

Orsaker
Valberedningen har identifierat vissa omständigheter som vi anser varit starkast bidragande till att dessa problem förekommit:

  •  Styrelsen har inte i tillräcklig utsträckning agerat som den kontrollfunktion den är ämnad att utgöra. Detta kan härledas till att styrelsens arbete har letts på ett sätt som präglats av en för stark vilja att nå konsensus snarare än att uppmuntra mer ifrågasättande och kritik.
  •  Styrelsens storlek har bidragit till en miljö där det krävts mer av enskilda styrelseledamöter att ifrågasätta och driva avvikande mening.
  •  På styrelsemötena har för stort utrymme lämnats till avrapportering från tjänstemännen, något som inneburit att för lite utrymme lämnats åt öppna och kritiska diskussioner och strategiska frågor om hur AIK Fotboll kan stärka sin konkurrenskraft över tid.

Väg framåt
Det finns ett behov av långsiktigt och medvetet förändringsarbete för att ta klubben till nya nivåer. Även om många saker görs bra i klubben så anser valberedningen att styrelsens arbete kan förbättras genom att ett mer kritiskt förhållningssätt ges mer utrymme. Vidare bör styrelsens storlek minskas, både för att skapa bättre förutsättningar för en mindre konsensusdriven kultur och för ett mer effektivt arbete. Här finns anledning till självkritik i valberedningen, då styrelsen varit relativt stor de senaste åren.

Vi ser även behov av nya röster i styrelsen som kan bidra till att styrelsen spetsar sitt arbete och genom samarbete med ledande tjänstemän sätter en tydligare kurs för klubben, en kurs som utgår från behovet att öka vår konkurrenskraft över tid, samt bidrar med viljan och förmågan att utmana för att säkerställa att beslutad kurs hålls. I detta kommer en ny ordförande att spela en central roll. Samtidigt ser vi värde av viss kontinuitet i styrelsen, för att säkerställa att kunskap och upparbetade erfarenheter inte går förlorade. Dock är det av avgörande betydelse att styrelsens ledamöter dragit lärdomar av både framgångar och misstag.

Mot bakgrund av denna analys fortsätter vi i valberedningen att arbeta utifrån vårt uppdrag att i god tid inför årsmötet presentera ett förslag till styrelse för AIK FF. I detta arbete uppskattas alla konstruktiva inspel, tips och nomineringar.

Vänligen,

Valberedningen i AIK FF

Cecilia Tengmark, Raoul Mehta, Einar Thodal-Ness och Axel Granath

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll