Uppdatering från valberedningen i AIK Fotbollsförening

2022.09.29, kl 10:32
Valberedningen i AIK FF önskar med dessa rader komma med en uppdatering kring valberedningens arbete i år samt hur vi planerar vårt arbete framåt.

Med en svår pandemi i backspegeln har vi i valberedningen värnat vikten av kontinuitet för styrelsearbetet. Efter årsmötet i mars såg vi till att ge den nya styrelsen arbetsro, där styrelse och ordförande under året fått finna sin struktur och arbetssätt tillsammans och i samarbete med AIK Fotbolls nytillträdde klubbdirektör/vd.

Att säkerställa ett professionellt operativt ledarskap för föreningen och klubben som för AIK Fotboll framåt i en positiv riktning, såväl ekonomiskt, sportsligt och socialt är en av styrelsens huvudsakliga uppgifter och det är vår uppfattning att rekryteringen av ny klubbdirektör och vd utfördes på ett kompetent sätt.

Valberedningen har under året haft löpande dialog med ordförande och vid behov även samtalat med enskilda ledamöter. Vi har även följt upp de nomineringar till styrelsen som kommit in under året. Nu går valberedningsarbetet in i en mer fokuserad fas kring att bedöma vilka kunskaper och kompetenser som bäst behövs i styrelsen framöver.

Fortsatt under hösten kommer valberedningen på ett strukturerat sätt att träffa samtliga styrelseledamöter, klubbdirektör/vd samt besöka minst ett styrelsemöte, där fokus från valberedningen kommer vara att få inblick och fördjupad förståelse för hur styrelsens arbete med de för AIK Fotboll mycket viktiga strategiska frågorna fortskrider.

Vi ser ett fortsatt behov av stort fokus på det långsiktiga, strategiska arbetet, inte minst kring hemvistfrågan, och valberedningen ser det som sin högsta prioritet att verka för att styrelsen och AIK Fotboll med målmedvetenhet och konkretion arbetar vidare utifrån den vision som presenterades i våras, och med tydlighet styr verksamheten mot de målbilder som identifierats. Styrelsen har avsatt tid och möten för detta under året men här behöver AIK Fotboll komma framåt ytterligare i processerna.

Som medlem i AIK Fotboll är du självklart välkommen att höra av dig med synpunkter till oss i valberedningen. Har du även nomineringar till styrelsen eller tips på potentiell styrelsekandidat, hör då gärna av dig till sammankallande Axel Granath som du når via mejl: axel.granath4@gmail.com. Det går även bra att höra av sig med andra frågor eller funderingar som rör AIK Fotboll mer generellt.

Vi uppmanar även alla medlemmar som vill och kan att komma till halvårsmötet den 4 oktober kl 18.00 i Solna Gymnasium. Då kommer styrelsen bland annat att redogöra för sitt arbete med AIK Fotbolls vision och målbilder. AIK Fotbolls klubbdirektör/vd medverkar även vid mötet med en nulägesrapport.

På återhörande,
Valberedningen AIK FF
Axel Granath, Cecilia Tengmark, Raoul Mehta
Den 27 september 2022

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2022

Sök på AIK Fotboll