Valberedningens förslag till styrelse i AIK FF

2020.02.10, kl 10:00
Valberedningen för AIK FF ger följande förslag gällande styrelse till årsmötet i Solnahallen den 3 mars 2020.

Inledning
Under 2018 uppförde Valberedningen, på uppdrag av årsmötet, en utökad instruktion för valberedningsarbetet. Denna instruktion syftar till att Valberedningens arbete sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt sätt och till att skapa struktur för att se till att arbetet blir så bra som möjligt för AIK Fotboll. Denna instruktion har under 2019 legat till grund för vårt arbete. Som ett led i vår strävan efter lyhördhet och professionalism har vi i Valberedningen under såväl 2018 som 2019 varit noga med att information om hur arbetet fortgår lämnats samtidigt till samtliga medlemmar genom kommunikation på AIK Fotbolls hemsida.

Den medlemsundersökning som under 2018 genomfördes visar att frågor om arena och träningsanläggning samt utveckling av sportslig verksamhet för såväl elit som bredd var de högst prioriterade framtidsfrågorna för AIK Fotboll. Vidare önskade merparten av de svarande medlemmarna en “spegling” av styrelserna i AIK FF och AIK Fotboll AB samt en ökad styrelserepresentation utifrån ålder, kön och bakgrund. Det är vår uppfattning att dessa ståndpunkter i stort ligger fast varför vi under 2019 inte sett anledning att ompröva denna kvantitativa indikation av medlemsvilja som utgångspunkt för valberedningsarbetet.

Förutom detta har under året ett stort fokus i Valberedningens arbete varit på samverkan med Nomineringskommitté och arbete rörande större minoritetsägares delaktighet i processen för hitta lämpliga styrelsekandidater till AIK FF och AIK Fotboll AB.

Process
Vi har under året besökt två styrelsemöten, hållit enskilda avstämningar med samtliga styrelseledamöter och tagit del av den skriftliga styrelseutvärdering som genomförts av AIK Fotboll AB:s Nomineringskommitté. Av detta har vi dragit följande slutsatser:
* Styrelsearbetet har under året förflutit bra med ett gott samarbete mellan styrelsens ledamöter. Ledamöterna vittnar om ett klimat där allas åsikter respekteras och frågor kan diskuteras öppet.
* Det har under året funnits arbetsro i styrelsen, trots ett på flera vis turbulent år, och ordföranden leder styrelsens arbete på ett förtjänstfullt sätt.
* I styrelsen har tillräcklig strategisk marknadskompetens under året saknats och efterfrågats varför styrelsen bör kompletteras med detta.
* Styrelsen kan fastna i mindre frågor varför fokus ibland förflyttas från nödvändigt identitets- och strategiarbete.
* Styrelsen är stor och bör därför inte växa, särskilt då Valberedningen ser det som önskvärt med mer manöverutrymme vid styrelsesammansättningen framöver för att inte tvingas prioritera bort viktiga kompetenser på grund av platsbrist.
* Bland styrelsens ledamöter upplevs dock inte dagens storlek som något större problem.
* Mycket arbete återstår, men damfotbollen har under året fått mer fokus i styrelserummet.

För att gemensamt utveckla AIK Fotboll har vi under året fört en tät dialog med AIK Fotboll AB:s Nomineringskommitté, där Valberedningens Caroline Szyber varit sammankallande i egenskap av representant för AIK FF.

AIK Fotboll AB:s största minoritetsägare, Fabege, har under året valt att ta en aktiv roll i Nomineringskommittén och vi vill tacka Klaus Hansen (minoritetsägarrepresentant) och Niklas Strömstedt (oberoende) för ett gott samarbete under året. Efter några år av osäkerhet och ändrade förutsättningar hoppas och tror vi att årets arbete och den motion vi lagt till årsmötet 2020 kan ligga till grund för ett starkare AIK Fotboll framöver. Ett AIK Fotboll där fullt fokus kan läggas på viktiga strategiska frågor. Nomineringskommittén har varit positiva till våra förslag till förändringar i AIK FF:s styrelse.

Inför 2019 hade Nazanin Vaseghpanah ingen tidigare styrelseerfarenhet varför Valberedningens tanke var att hon i rollen som suppleant skulle ges möjlighet att växa in i styrelserollen. Vi är väldigt glada över att det är precis vad som skett. Mycket tack vare Nazanins insatser har damfotbollen fått allt mer fokus under året och hon är nu redo att bli ordinarie ledamot i styrelsen. Valberedningen anser att det överlag är en god ordning att annars starka kandidater som saknar styrelseerfarenhet börjar som suppleanter för att ges möjlighet att utvecklas in i rollen. Denna ordning reflekteras även i årets förslag.

Vi anser att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet och fokus på de kompetens- och fokusområden som efterfrågats under året. Vi har därför valt att föreslå en styrelse som fortsatt består av ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt en suppleant.

Förslag
Valberedningen föreslår årsmötet att välja:
Till ordförande – Robert Falck
Till ledamot – Marianne Bogle för en tid om 2 år
Till ledamot – Joen Averstad för en tid om 2 år
Till ledamot – Nazanin Vaseghpanah för en tid om 2 år
Till ledamot – Pär Henriksson för en tid om 2 år
Till suppleant – Caroline Goldberg för en tid om 1 år

Förutom dessa är Eric Ljunggren, Patrick Englund, Anders Appell och Tomas Franzén sedan tidigare valda fram till årsmötet 2021.

Vi vill tacka Helena Roxtorp och Jonas Svanberg för starka arbetsinsatser, kloka inspel och goda diskussioner under sina respektive år i styrelsen. Helenas mångåriga erfarenhet från AIK-sammanhang och AIK-styrelser samt organisationsförmåga och noggrannhet har varit starka tillskott i styrelsens arbete. Jonas eftertänksamhet och expertis inom organisationsutveckling, ledarskap och HR har gjort honom till en nyttig röst i styrelserummet.

Presentation
ROBERT FALCK föreslås som ordförande. Vi upplever fortsatt att Roberts trygga och strukturerade ledarstil samt samlade kompetens och erfarenhet från styrelsearbete, politik, näringsliv och föreningsliv är det rätta för att ta AIK Fotboll till nästa steg. Detta särskilt i ett skede där politiska kontakter kommer att vara av yttersta vikt för arbetet med styrelsens prioriterade sakfrågor.

NAZANIN VASEGHPANAH föreslås som ordinarie ledamot efter att under 2019 varit suppleant. Nazanin har spelat fotboll i det svenska landslaget på alla nivåer från F16 upp till A-landslaget samt varit såväl assisterande tränare som chefstränare för AIK:s representationslag för damer. Nazanin har under året utvecklats i styrelsearbetet och med stark röst arbetat för utvecklingen av AIK:s dam- och ungdomsverksamhet på ett imponerande vis. Vi anser därför att hon ska ges möjlighet att som ordinarie ledamot fortsatt arbeta för detta.

MARIANNE BOGLE och JOEN AVERSTAD föreslås för omval. Detta då de gjort ett gott arbete under föregående mandatperiod samt bidrar med kontinuitet i styrelsearbetet.

PÄR HENRIKSSON (född 1974) har arbetat med kommunikation sedan 1994. Idag är han varumärkeschef och biträdande kommunikationschef på försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Han har tidigare varit kommunikationschef för Moderaterna 2006-2010 och ansvarig för politisk strategi och analys på Svenskt Näringsliv. Han var tidigare kommunikationskonsult och chef på bland annat JKL, Rikta och Spider Relations. Han har en lång erfarenhet från styrelsearbete och har bland annat varit ordförande för polisnämnden i Stockholm City, suttit i Polismyndighetens insynsråd och varit ledamot i Jarl Hjalmarson Stiftelsen.

– Jag har jobbat med kommunikation, ledarskap och samhällsfrågor i drygt 20 år. AIK:are blev jag ännu tidigare. Jag är född och uppvuxen i Värmland, men hade en morbror som bodde ett stenkast ifrån Råsunda. Han värvade (eller mutade…) mig till AIK i treårsåldern när jag fick en fin spelardräkt. Det är framförallt fotbollen som ligger nära hjärtat. I slutet på 1990-talet började jag på Norra stå och har sedan dess haft årskort på nästan samtliga läktare. I år sitter jag på Norra övre. I AIK Fotboll kan jag bidra med erfarenhet och kunskap kring varumärkesfrågor, strategiutveckling och hur man leder en komplex verksamhet genom strukturer och processer. Jag gillar ordning och reda, helt enkelt. I min värld är AIK alltid bäst och störst. Jag vill att fler ska vara med på den svartgula resan till framgångar, säger Pär.

CAROLINE GOLDBERG (född 1984) jobbar för Acne Studios AB där hon är strategiansvarig med ansvar för e-handel och butiker globalt. Hon är specialiserad i frågor som rör strategisk affärsutveckling och kommersialisering inom det digitala landskapet. Caroline har även mångårig erfarenhet från Arla Foods där hon bland annat jobbat med varumärkesutveckling och innovation. För Arla Foods har hon bland annat jobbat i såväl Sverige som Kina, Danmark och Tyskland. Carolines fotbollsintresse väcktes när hon var i sexårsåldern, efter att ha provat på fotboll i AIK:s idrottsskola för barn. Caroline är uppvuxen i Solna och spelade många år i AIK:s flick- och ungdomsfotboll.

– Jag spelade fotboll i AIK under större delen av min uppväxt och minns tiden i laget som väldigt positiv. Att vara en del av ett idrottslag och ha ett sammanhang utanför skolan tror jag är jättebra för barn generellt och extremt viktigt för unga i utsatta områden. Genom sin fotbollsverksamhet har AIK Fotboll en möjlighet att öppna dörrar för barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap. Med min bakgrund inom strategi, digital försäljning och marknadsföring har jag ett naturligt fokus på kundbehov och affärsmässighet, som jag tror är viktiga komponenter i de allra flesta verksamheter. Jag ser fram emot att bidra till ett bättre integrerat samhälle och ett fortsatt framgångsrikt AIK Fotboll, säger Caroline.

Väl mött på årsmötet i Solnahallen den 3 mars 2020.

Text: Caroline Szyber, Cecilia Tengmark, Raoul Mehta och Axel Granath

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll