Valberedningens förslag till styrelse i AIK FF

2022.02.15, kl 12:00
Valberedningen för AIK FF ger följande förslag gällande styrelse och revisorer till årsmötet den 10 mars 2022.

Inledning
Under 2018 uppförde valberedningen, på uppdrag av årsmötet, en utökad instruktion för valberedningsarbetet. Denna instruktion har sedan dess legat till grund för valberedningens arbetsprocess. Instruktionen syftar till att säkerställa att arbetet sköts på ett genomtänkt, lyhört och professionellt vis. På årsmötet 2020 röstade medlemmarna igenom en motion som möjliggjorde upp till två oberoende eller minoritetsägarrepresentanter i AIK Fotboll AB:s styrelse, som komplement till de ledamöter som även sitter i AIK FF:s styrelse. Detta resulterade i att Ulf Nilsson, från och med 2020, suttit som ordinarie ledamot i AIK Fotboll AB:s styrelse men som adjungerad i AIK FF:s styrelse. Under 2021 har Nazanin Vaseghpanah på samma vis enbart varit ordinarie ledamot i AIK FF:s styrelse, men varit suppleant i AIK Fotboll AB:s styrelse. Vi bedömer att det fortsatt fungerat väl och bidragit till smidigare processer och större trygghet bland AIK Fotboll AB:s större minoritetsägare.

Det gångna året har varit utmanande för AIK Fotboll. Pandemin har precis som år 2020 bidragit till stor osäkerhet, framförallt vad gäller publikrestriktioner, och flera frågor har krävt mycket energi och resurser. Styrelsen har under det gångna året rekryterat en ny klubbdirektör, efter att tidigare klubbdirektör avslutat sitt uppdrag, samt presenterat en organisationsutredning och påbörjat ett större visions- och strategiarbete.

Från valberedningen ser vi ett fortsatt behov av att stärka styrelsens strategiska och långsiktiga förmåga, med ytterligare kompetens kring arbetssätt för att säkerställa ett arbete med längre tidsperspektiv. Både den presenterade organisationsutredningen och det påbörjade visions- och strategiarbetet visar på att styrelsen identifierat ett flertal viktiga frågor att arbeta med över tid. När vi under året träffat potentiella styrelsekandidater har vi därför särskilt sökt profiler med erfarenhet av att bygga processer för att behålla långsiktiga perspektiv i styrelserummet.

Under året har samverkan med nomineringskommittén för AIK Fotboll AB varit en fortsatt hög prioritet. Vi vill tacka nomineringskommittén för ett gott samarbete under året. Nomineringskommittén har varit positiva till våra förslag om förändringar i AIK FF:s styrelse.

Samverkan mellan AIK FF och AIK Fotboll AB har varit prioriterat även från AIK FF:s styrelse under året och vår uppfattning är att arbetet fortlöpt väl.

Process
Vi har under året besökt två styrelsemöten samt hållit enskilda avstämningar med samtliga styrelseledamöter. Vi har även haft avstämningar med tjänstemän inom organisationen.

Av detta drar vi följande slutsatser:
– Styrelsearbetet har under året fortsatt löpt på bra med ett gott samarbete mellan styrelsens ledamöter. Ledamöterna vittnar fortsatt om ett klimat av hög tillit där allas åsikter respekteras och där frågor kan diskuteras öppet.
– Ordföranden leder styrelsens arbete på ett förtjänstfullt sätt och styrelsens ledamöter har förtroende för ordförandens ledarskap.
– Styrelsens arbete har ibland förflyttats från nödvändigt identitets- och strategiarbete. Men detta har samtidigt varit ofrånkomligt under coronapandemin.
– Styrelsen är fortsatt stor och bör därför inte växa.
– Bland styrelsens ledamöter upplevs dock fortsatt inte styrelsens storlek som något problem.

Valberedningen anser vidare att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet. Vi har därför valt att föreslå en styrelse som fortsatt består av 10 personer, inklusive ordförande.

Förslag till ordförande och ledamöter
Valberedningens styrelseförslag till årsmötet 2022:
Till ordförande: Robert Falck.
Till ledamot: Marianne Bogle för en tid om 2 år.
Till ledamot: Joen Averstad för en tid om 2 år.
Till ledamot: Pär Henriksson för en tid om 2 år.
Till ledamot: Anna Magnusson för en tid om 2 år.
Till ledamot: Nazanin Vaseghpanah för en tid om 1 år.

Förutom dessa är Anders Appell, Tomas Franzén, Kerem Yazgan och Stefan Lundin valda till årsmötet 2023.

Caroline Goldberg har meddelat valberedningen att hon av privata skäl väljer att avsluta sitt engagemang i AIK FF:s styrelse. Vi vill rikta vårt största tack till Caroline som gjort en stor insats för AIK Fotboll, med sitt orädda sätt, sin strategiska och analytiska förmåga och ett starkt engagemang för AIK Fotboll i allmänhet och flick- och damlagen i synnerhet. Vi både tror och hoppas att Caroline med sin erfarenhet och expertis kan fortsätta att fungera som resurs för styrelsen och AIK Fotboll i framtiden, i den mån det är möjligt.

Presentation
ROBERT FALCK föreslås som ordförande. Vi upplever fortsatt att Roberts trygga ledarstil samt samlade kompetens och erfarenhet från styrelsearbete, politik, näringsliv och föreningsliv behövs i AIK Fotboll. Detta särskilt då en stor styrelse ställer höga krav på lyhördhet och pragmatism.

MARIANNE BOGLE, JOEN AVERSTAD, PÄR HENRIKSSON och NAZANIN VASEGHPANAH föreslås för omval. Detta då de utfört ett gott arbete under föregående mandatperiod samt bidrar med kontinuitet i styrelsearbetet.

ANNA MAGNUSSON föreslås för nyval. Anna är född 1982 i Solna och uppvuxen i Vasastan, Stockholm. Hon är konsult inom organisationsutveckling och har de senaste 15 åren arbetat med grupper och människor i utveckling och förändring. Anna är specialist på medlemsstyrda organisationer och har lång erfarenhet från flera större ideella organisationer, både som förtroendevald och medarbetare/konsult. Hon har bland annat erfarenheter från AIK FF och AIK Fotboll AB:s styrelser, från AIK Baskets styrelse, från KFUM och från Central Basket.

“Jag har flera AIK-minnen och svårt att välja ett. Men ett väldigt starkt och från närtiden är när nästan 12 000 euforiska supportrar sjöng Upp på Råsunda i Kalmar den 11 november 2018. I styrelsearbetet vill jag bidra med strategisk förmåga som innebär ett analytiskt, uthålligt helhetstänk på 5-10 års sikt. Vilken klubb vill AIK Fotboll vara 2030? Vilka resultat är det vi som förening/bolag värderar allra mest?  Vilka beslut behöver vi fatta för att skapa värde och ta oss till det önskade läget? För mig är det också viktigt att styrelsen skapar bästa möjliga förutsättningar för att hela AIK Fotboll utifrån roll, mandat och uppgift jobbar tillsammans för att nå vårt önskade läge”.

Förslag på revisorer
AIK Fotbolls nuvarande revisionsbyrå Ernst & Young (EY) har enligt styrelse och operativ ledning varit en professionell och kunnig partner. Men efter ny upphandling genomförd under 2021 är styrelsens och den operativa ledningens rekommendation att AIK Fotboll ska välja Grant Thornton som ny revisionspartner.

Valberedningens förslag på revisorer till årsmötet 2022 är:
– Josefine Fors, Auktoriserad Revisor Grant Thornton Sweden.
– Peo Lindholm.

Som Suppleant för Josefine Forn föreslås Grant Thornton Sweden och som suppleant för Peo Lindholm föreslås Henrik Lannér. Revisorerna föreslås för en tid på ett år.

Väl mött på årsmötet!

Valberedningen AIK Fotbollsförening
Caroline Szyber, Cecilia Tengmark, Raoul Mehta och Axel Granath

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll