Valberedningens förslag till styrelse i AIK FF

2024.02.09, kl 13:00
Valberedningen för AIK FF ger följande förslag gällande styrelse och revisorer till årsmötet den 7 mars 2024.

Inledning

Det gångna året säkrade damernas representationslag uppflyttning till damallsvenskan efter en fantastisk säsong i elitettan. Vår akademiverksamhet fortsätter att vara en av landets ledande. Genom den avsiktsförklaring som tecknades med Solna stad tog AIK Fotboll ett viktigt steg mot en ny hemvist med syfte att förbättra träningsmiljön för både elit- och breddverksamheten. Och aldrig någonsin tidigare har så många följt herrarnas representationslag på plats då herrallsvenska publikligan vanns med i snitt 25 739 åskådare.

Samtidigt hade herrarnas representationslag ett svagare år, som också kantades av turbulens på ledande positioner i klubben. För att minska risken för nedflyttning var klubben tvungen att agera resolut och under sommarfönstret rekryterades ytterligare spelare för att stärka truppen. Klubben rekryterade även en ny tränare för herrar A samt en ny sportchef, och tf vd/klubbdirektör blev permanent. Kostsamma åtgärder som med stor sannolikhet var nödvändiga för att behålla en plats i herrallsvenskan, men som försvagat klubbens ekonomi.

Även om AIK Fotboll, AIK FF och AIK Fotboll AB samlat, relativt sina största konkurrenter fortsatt står starkt avseende publiksnitt, akademi och förmåga att slussa spelare från U till A, har vi halkat efter vad gäller centrala faktorer som omsättning och transferintäkter. Faktorer som över tid korrelerar starkt med sportsliga resultat, varför denna utveckling behöver tas på största allvar.

Process och analys

Med anledning av det turbulenta året inledde vi i valberedningen vårt arbete tidigt under våren och har i år jobbat särskilt intensivt med uppföljning och analys. Vi har besökt styrelsemöten löpande under året och hållit ett flertal enskilda avstämningar med samtliga styrelseledamöter. Vi har även haft avstämningar med tjänstemän inom organisationen samt löpande medlemsdialog. Utöver detta har vi pratat med ett stort antal potentiella styrelsekandidater, där vi följt upp inkomna nomineringar och jobbat uppsökande. I december 2023 presenterade valberedningen de slutsatser vi dragit utifrån årets arbete. Här följer en sammanfattning:

Att AIK Fotboll över en flerårsperiod tappat i konkurrenskraft gentemot våra konkurrenter har berott på brister, felbedömningar och felbeslut på flera nivåer i verksamheten. Hos tjänstemän, styrelse och valberedning. Huvudansvaret för den operativa verksamheten ligger hos vd/klubbdirektör. Som förtroendevalda och högsta beslutande organ efter årsmöten, eller extra medlemsmöten, bär styrelsen samtidigt ett avgörande ansvar.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för AIK Fotbolls verksamhet. Styrelsen ska bestämma ekonomiska ramar och långsiktiga mål samt säkerställa att verksamheten har strategier, vd/klubbdirektör och processer på plats för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Spetskompetens avseende värvningar, spelarutveckling, partnerskap, evenemang och liknande ska finnas i den operativa verksamheten där enskilda beslut bereds och till stor del fattas.

Även om styrelsen inte är ansvarig för enskilda beslut som tas i den operativa verksamheten anser valberedningen att vissa av de fel som begåtts kan härledas till brister i styrelsens arbete. Här drar vi framför allt slutsatsen att styrning och uppföljning av vd/klubbdirektör inte fungerat på ett tillfredsställande sätt och att styrelsen inte i tillräcklig utsträckning intagit ett kritiskt förhållningssätt eller beaktat långsiktighet och beslutad strategi när vissa frågor behandlats. Därtill har styrelsen varit stor och letts av en för vilja att nå konsensus, snarare än att uppmuntra ifrågasättande och kritik. För detta finns anledning till självkritik hos valberedningen.

För att ta AIK Fotboll till nya nivåer krävs större långsiktighet. I detta arbete spelar styrelsen en avgörande roll. Utifrån den vision som tagits fram behöver tydliga mål bestämmas och strategier som ska ta oss till dessa mål fortsätta att utvecklas. Därtill bör styrelsen ta en aktiv roll i att stötta i implementeringen av de framtagna strategierna, för att säkerställa att samtliga beslut som tas i verksamheten görs med beaktande av vår långsiktiga utveckling och målbild. Med anledning av ovan ser vi ett behov av en mindre styrelse som kan jobba närmare den operativa verksamheten för att sätta tydliga strategiska ramar, för anställda experter att verka inom.

I vårt styrelseförslag finns olika personlighetstyper, perspektiv och kompetenser som vi anser kompletterar varandra och tillsammans kan bidra till ett strategiskt utvecklings- och förändringsarbete för att AIK Fotboll ska växa sig starkare och mer framgångsrikt framåt. Gemensamt för kandidaterna är deras syn på behovet av långsiktighet och vilja att arbeta för att tydligare få genomslag i verksamheten för de strategier som utvecklats. Vidare finns ett stort fokus på att metodiskt driva tillväxt inom olika områden. Därtill finns en god förståelse för fotboll utifrån olika perspektiv, såsom spelar-, evenemangs- och ledarperspektiv.

Vår nominering till ordförandeposten har stor förståelse för ekosystemet kring AIK Fotboll och etablerade relationer med centrala personer inom klubben, något som kommer att underlätta navigeringen för att snabbt komma igång med arbetet. Bland de föreslagna ledamöterna har vi kandidater med konkret erfarenhet från att utveckla och implementera strategier för tillväxt i organisationer av varierande storlek och mognadsgrad. Samtidigt säkerställer tre ledamöter med sittande mandat nödvändig kontinuitet i styrelsen samt att upparbetad kunskap och lärdomar från både framgångar och motgångar inte går förlorade.

Liksom tidigare år har vi i valberedningen under året arbetat med målsättningen att styrelsen ska vara mångsidig. Sett till könsfördelning har vi tyvärr inte nått i mål med den ambitionen. De fyra kandidater som föreslås för nyval är de som profilmässigt bäst matchar det vi ser att AIK FF:s styrelse behöver i dagsläget. Samtidigt ser vi att en mer jämställd styrelse med fler kvinnor är något som kommer att behöva prioriteras framgent. Vi vill därför rikta en särskild uppmaning till alla medlemmar att under kommande år nominera kvinnliga styrelsekandidater som kan bidra till att stärka AIK Fotboll framåt.

Vi vill även tacka nomineringskommittén för ett gott samarbete under året. Nomineringskommittén har varit positiva till våra förslag om förändringar i AIK FF:s styrelse.

Förslag till ordförande och ledamöter

Valberedningens styrelseförslag till årsmötet 2024:

Till ordförande – Mikael Jomer

Till ledamot – Andreas Sand för en tid om 2 år

Till ledamot – Jonas Hedman för en tid om 2 år

Till ledamot – Arash Talebinejad för en tid om 2 år

Förutom dessa är Anders Appell, Tomas Franzén och Robert Lison Svanström valda till årsmötet 2025.

Stefan Lundin har meddelat valberedningen att han väljer att lämna AIK FF:s styrelse i samband med årsmötet 2024. Vi vill tacka Robert Falck, Joen Averstad, Marianne Bogle, Pär Henriksson, Anna Magnusson och Stefan Lundin för era insatser – för all nedlagd tid, hårt arbete och ert starka engagemang för att AIK Fotboll ska växa sig starkare.

Presentation

MIKAEL JOMER föreslås som ordförande. Mikael är född 1983, uppvuxen i Bromma och bor idag på Essingeöarna med fru, dotter och son, efter ett större antal år i USA och Australien. Han är utbildad civilekonom med dubbla examina från Griffith University och Uppsala universitet samt ledarskapsutbildning från Harvard University. Mikaels professionella erfarenhet har de senaste 15 åren haft som ”röd tråd” att verka i linjeroller för riskkapitalägda företag inom olika industrier, där han idag är global operativ chef för ett medicinteknikföretag. I AIK-ekosystemet är Mikael ständig medlem, årskortsinnehavare på både Nationalarenan och Hovet, och har haft förtroendeuppdrag för AIK Huvudförening och Den Svarta Massan. Därtill lagleder han sin sons pojklag på Skytteholms IP.

Vad vill du bidra med i AIK Fotbolls styrelse?

”Att värna om det svartgula ekosystemet, med AIK Fotboll som motor. Med medlemmarnas förtroende ser jag det som ordförandens primära uppgift att samla ett slagkraftigt styrelselag som arbetar gemensamt för långsiktigt ökad konkurrenskraft. Jag vill bygga en stark gemensam kultur som vilar på medlemmarnas intressen, och som kretsar kring fokus och beslutsamhet för att stötta och kravställa ledningen för accelererad utveckling.”

JONAS HEDMAN föreslås för nyval. Jonas är född 1972 i Järfälla och bor sedan 17 år tillbaka i Sollentuna med fru och barn. Jonas är civilekonom och jobbar idag på Novax, en aktiv långsiktig ägare och bolagsbyggare med fokus på små- och medelstora bolag. I sin yrkesroll sitter Jonas i dessa bolags styrelser och arbetar mot deras företagsledningar för att driva tillväxt och utveckling. Jonas har ett genuint idrotts- och fotbollsintresse och är AIK:are sedan barnsben. Han är även en aktiv föreningsperson med erfarenhet som pojklagstränare i AIK Ungdomsfotboll och mångårig innebandytränare för ungdomslag, varav de senaste åren i AIK Innebandy.

Vad vill du bidra med i AIK Fotbolls styrelse?

“Min förhoppning är att min erfarenhet från näringslivet, där jag är van att jobba med både långsiktiga strategiska planer och kortsiktiga operativa frågeställningar, kombinerat med mitt stora AIK-hjärta och genuina fotbollsintresse, ska tillföra värdefulla perspektiv i den framtida utvecklingen av AIK. Jag vill bidra till ökad kontinuitet, en tydligare röd tråd och förfinad strategi för hela organisationen, inklusive fortsatt utveckling av ungdoms- och akademiverksamheten samt av klubbens strategi för att bygga värde genom spelarvärvningar och -försäljningar.

Utifrån den stora supporterbasen samt den enorma styrka som finns i varumärket AIK är min tro och förhoppning även att vi ska kunna förbättra den underliggande ekonomin för att göra oss mindre beroende av spelartransfers, även om det alltid kommer att vara en viktig del av verksamheten.”

ARASH TALEBINEJAD föreslås för nyval. Arash har en bakgrund som fotbollsspelare i bland annat AIK och har efter studier på Stanford, London School of Economics och IMD Business School i Lausanne gått vidare till olika uppdrag inom bank- och finanssektor i bolag såsom Nordea, HSBC, Intrum och Albatris. I sin professionella roll har Arash under senare år även fått möjlighet att utvärdera större internationella fotbollsklubbars verksamheter utifrån ett investerarperspektiv.Föreningslivet och fotbollen i synnerhet har fortsatt vara en viktig del i Arash liv, inte minst som tränare och bollkalle till fyra barn. Arash har tidigare suttit i IF Brommapojkarnas styrelse. Vad vill du bidra med i AIK Fotbolls styrelse?“Det finns stor potential i AIK fotboll som en hybridorganisation. En stark förening kräver ett lika starkt företag. Fotbollsfinanser har blivit allt större och en avgörande del inom sektorn, och jag hoppas kunna bidra till en långsiktig plan för hur vi ska navigera oss fram i en idrottsmiljö som vuxit sig allt mer transaktionell. Förhoppningsvis kan jag bidra till att vi som stolta AIK:are även fortsättningsvis utgår från våra starka traditioner och passion för att skapa en sund konkurrens och meritokratiska grunder i alla led. Jag är övertygad om att vi kan nå framgångar tillsammans genom att bygga starka relationer genom hela organisationen, och gentemot marknadsaktörer, supportrar och – inte minst – våra medlemmar.”

ANDREAS SAND föreslås för nyval. Andreas är född 1973 i Täby utanför Stockholm. Han har examen inom Corporate Finance och Nationalekonomi från Örebro Universitet. Sedan årsskiftet är Andreas vd för Holiday Club Åre. Detta efter 11 år på Stockholm Live, först som CFO och vice vd och de senaste tre åren som vd. Stockholm Live är operatör för de stora arenorna i Stockholm, däribland Friends Arena och Tele2 Arena. I sin tidigare roll jobbade Andreas nära AIK Fotboll, och de andra större Stockholmsklubbarna. Genom sitt yrke var Andreas även en av AEG-koncernens ägarrepresentanter i Hammarby Fotbolls styrelse åren 2013 och 2014. Han lämnade rollen i den styrelsen när Hammarby gick upp i Allsvenskan. Andreas har också varit aktiv som ledare och tränare i IFK Vaxholm.

Vad vill du bidra med i AIK Fotbolls styrelse?

“Med min erfarenhet från besöksnäringen och evenemang ser jag att jag kan bidra till ytterligare kommersiell utveckling för långsiktigt ökade intäkter. Från både tidigare och nuvarande uppdrag har jag stor erfarenhet av att utveckla och följa upp visions- och strategiarbete, jag ser därför fram emot att fortsätta arbetet med AIK Fotbolls långsiktiga strategi, med utgångspunkt i det framtagna visionsdokumentet.”

Förslag till revisorer

AIK Fotbolls revisionspartner Grant Thornton har enligt styrelse och operativ ledning varit en professionell och kunnig partner.

Valberedningens förslag på revisorer till årsmötet 2024 är:

– Josefine Fors, Auktoriserad Revisor Grant Thornton Sweden

– Henrik Lannér

Som suppleant för Josefine Fors föreslås Grant Thornton Sweden och som suppleant för Henrik Lannér föreslås Peo Lindholm. Revisorerna föreslås för en tid på ett år.

Väl mött på årsmötet!

Valberedningen AIK Fotbollsförening

Cecilia Tengmark, Raoul Mehta, Einar Thodal-Ness och Axel Granath

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll