Diarieföring av medlemsbeslut

2018.05.21, kl 10:31
På AIK Fotbollsförenings årsmöte 2018 röstades en motion igenom med avsikten att göra den föreningsdemokratiska processen mer synlig och transparent, att underlätta för föreningens styrelse att säkerställa att man agerar utifrån medlemmarnas vilja samt att underlätta för medlemmarna att följa upp och utvärdera styrelsens arbete.

På denna sida publiceras alla medlemsbeslut i AIK FF med ett unikt identifikationsnummer. Även utredningar, utlåtanden och liknande hänförliga till medlemsbeslut ges unika identifikationsnummer och publiceras på denna sida, förutsatt att styrelsen anser att de kan publiceras utan att publiceringen i sig åsamkar skada på föreningen, dess medlemmar eller anställda.

 

 

Medlemsbeslut #1

Medlemsbeslut #1, “strävan efter en gemensam valberedning/nomineringskommitté”.

Medlemsbeslut #2

Medlemsbeslut #2, “angående arbetsordning för styrelse“.

Arbetsordningen finns på denna sida.

Medlemsbeslut #3

Medlemsbeslut #3, “angående arbetsordning för valberedning“.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll