Nomineringskommittén utsedd för AIK Fotboll AB

2018.09.13, kl 16:33
Inför årsstämman 2019 har en nomineringskommitté utsetts för AIK Fotboll AB.

Ett gemensamt arbete mellan majoritetsägaren AIK Fotbollsförening och större minoritetsägare har lett fram till följande utsedda nomineringskommitté:
Niklas Strömstedt, representant för AIK Fotbollsförening, sammankallande.
Gustaf Eriksson, representant för större minoritetsägare.
Patrik Karlsson, representant oberoende från större ägare (f d representant för AIK Fotbollsförening).

Utöver de tre ledamöterna:
Per Hägerö, adjungerad, oberoende från större ägare (lämnar sitt uppdrag som oberoende representant).

Valet av Niklas Strömstedt bidrar till uppfyllande av motion 2 från årsmötet 2018 då Niklas även är ledamot i AIK Fotbollsförenings valberedning.

Nomineringskommitténs har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman.
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter.
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse.
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
  • Principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete.
  • Val och arvodering av revisor och eventuell revisorssuppleant.

Aktieägare som önskar lämna förslag till AIK Fotboll AB:s nomineringskommitté kan göra det med e-post till nomkom@aikfotboll.se.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018